Anders Olson Hoff1

f. 1680, d. 1751

Familie 1: Mali Knudsdatter Tuerdal

Familie 2: Marithe Torgiersdatter Hoff f. 1672, d. 1741

Familie 3: Karen Axeldatter Tønder f. 1702, d. 1788

 • Den 11 november 1751 ble det holdt skifte på Herrem, Rennebu, hos Karen Axeldatter Tønder etter hennes ektemann Anders Olson Hoff imellom igjenlevende enke og deres barn, Kjersti Andersdatter Hoff og Martha Andersdatter Hoff. Formyndere for de umyndige barn var Hans Bull. Andre som er nevnt i skiftet er Engel Erikson og Arn Olssen. Se gården Herrem for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 401-404

  Anno 1751 Torsdagen Den 11te November

  Sted: Herrum, Rennebu
  Avdød: Lieutenant Andreas Hof
  Ektefelle: Karen Tønder

  ... tilrigtighed i,ellem hans efter-
  ladte kiæreste velbr. frue Karen Tønder paa den eene, og den Salig mads med hende
  sam? og udi hans første ægteskab avlede 2de Levende Døttre Navnlig:

  1. Kiersten Andreasdatter, gift med Erich Erichsen, boende paa gaarden Herrum
  2. Jomfrue Martha Andreasdatter Hof, 7 år, formynder Hr. Major Hans Bull

  Vurderingsmenn: Lensmanden Lauritz Merch og Tøris Jonsen Hougen

  Blant de med krav i boet står følgende:

  3. Engel SandBechen fremstoed for
  skifteretten og paa Egne og Arn Olsen
  Gissenaassens huustrues vegne hræ-
  vde, av den til deres tillkommende Bro-
  der lodd efter salig Lieutenant Hofs
  første salig kiæreste av boet tillkom,
  som Enke fruen rigtig tillstoed 7-3-123

2a Body (Pt=N)

 • Anders Olson Hoff er nevnt som sønn i skiftet etter Kirsten Mortensdatter den 9 februar 1691 på Hov, Orkdal.6
 • Anders Olson Hoff er i følge Tingbok nr 3 indstevnet på tinget den 13 mai 1707 på Merch, Rennebu, for leyermaal.
  1A03 Folio 165-165b

  13 May 1707 paa Merch i Rennebo

  For leyermaals bedrift var indstefnet Malj Knudsdatter Tuerdal?
  som er besoved af Corporal Anders Hof begge deris første forseelse
  h?? møtte for Retten og hafde ey det ringeste at bøde med, E???
  paa det hun fengselstraf kunde undgaa, blef hendis forseelse
  ??? med 4 Rigsdr. huilche Erich Merch og Andreas Herem
  for Caverer at vil Suare

  Lensmanden Erich Merck hafde i Retten ladet indstefne
  Tron, Lars og Jon Engelsen Stamne, formedelst de i høst
  hafde slagted en Koo hos Ellef Uf, huilchen Koo forleden aar
  d. 23 Augustj blef ved ??? af Christen Condolence bevilged
  den gl. blinde mand Ellef Uf og til det lille barns underholdning
  i nogle aar da den siden til aaboden? paa Uf at henhøre
  og som lensmanden fornam at saadant var igiære at de
  vilde slagte Koen, lod hand strax ved 2de mend giør forbud
  at ingen motte slagte samme Koo.
  og derfor for Retten fremkaldet Peder Uf og Jørgen
  Larshus, huilche bekiente at de paa lensmandens befaling
  forbød Marit Ellef Ufs at hun aldelis ingenlunde hu???
  skulle lade slagte eller forkomme bmd. Koo for hulched
  quinden sig bi???red, uden Lensmandens videnshab
  dette beretter de og at samme forbud var Kundbor i alt
  Nabolauget.
  Quinden møtte iche allene Ellef Uf møtte og be-
  klaget sig at hand har inted at hielpe sig med siden bmd.
  Koo blef uden hans vilie og Videnshab i hans fraværelse
  blef slagted.

  Folio 165b

  Tron, Lars og Jon Stamne møtte for Retten og beretted at
  Marj kom til dem med Koen og bad de Vilde slagte den for hende
  og at hun hafde lensmandens forlof, hourpaa de Resolverede
  sig der til og lagde den paa S??? og Tron Stamne stach Koen
  Ellers beretter Tron Stamne at han kand iche Nechte at det var
  han bekient at Koen iche måtte forkommes, men de andre
  siger de viste det iche, i det øfrige beder de at Retten iche vil
  ansee denne deris enfoldige bedrift til noegn brøde
  Kongl. Majts. foget var paastaaende at disse 3de Mend Vorden
  af lovens pag. 150 - 17 Ark: at Vorde Anseet.

  Thj Blef Saaledis af Retten dømt og afsat, at som
  skiftte forRetningen af 23 Aug. forleden aar, udførlig ud???
  at denne aresterede og nu slagtede Koo var aaboden til-
  hørig og derfor paa nogle aar bevilget den gl. blinde
  mand Ellef Uf og hans barns ophold, den disse 3de mend
  ubetenchelig fordristed sig at slagte denne Koo som arestered
  var, huilched dog var Tron Stamne var bekient, huorfor
  Retten med billighed kunde følge fogdens paastand til
  stor brøde for deris formastelse, men som tiderne Ere saa
  slette at de den mult ey kand prestere, iche dismindre Kand de
  saa aldelis uerindred befries, men Retten magter for
  billigt at som denne lougstridelig bedrift var Tron Stamne
  bekient at Koen var arestered, huorfor hand bør igien at
  fors??? bmd. Koo in Natura og Søge sin regres igien huor
  hand best ved og kand. I det øfrige bør hand til en bedre
  Erindring at bøde Koens Verdi med 3 Rigsdr. til Hans Kongl.
  Majt. og i omkostning betale de samtlige 1 Rigsdr.7
 • Anders Olson Hoff lot i følge Tingbok nr 3 lese en bøxelseddel på tinget den 9 juli 1707 på Horstad, Rennebu.
  1A03 Folio 169b-170

  Anno 1707

  d. 9 Julj

  Sted: Horstad i Rennebo

  Corporal Andreas Hof lod læse Een bøxelseddel paa den
  gaard Herrem sylder til Hans Kongl. Majt. 2 øre 16 Mlaug
  udsted af K.M. foget Jørgen Peders. d. 8 Julj 1707
  ...
  Jonas Jens bierchager var indstefnet formedelst hand fortilig havr
  afled barn med sin quind. tilkient at bøde 3 1 12

  Aren Sifvers, lod publicere en bøxelseddet paa den gaard Sund-
  set huorudi hand har bøxled 1 øre og udi slette 6 Mlaug, ud-
  sted af Kongl. Majts foget Sr. Jørgen Pedersen
  d. 15 october 1704
  ...
  Jon Ellefsen lod læse en bøxelseddel paa 2 øre udi
  Lunde skylder til Asses. Jens Hans. 1 Spd. udsted av Hans Morten?
  d. 27 April 1707 udi Trunhiem7
 • Anders Olson Hoff er oppgitt som avdødes ektemann i skiftet etter Marithe Torgiersdatter Hoff den 13 april 1741 på Herrem, Rennebu.8
 • Anders Olson Hoff er nevnt i skiftet etter Martha Andersdatter Hoff den 22 november 1762 på Herrem, Rennebu.4

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 191.
 2. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 401 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 431 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 190.
 6. [S413] Orkdal Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728: Folio 44 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24700/1
 7. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710.
 8. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 369 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/386