Tingbok nr 3

f. 1704, d. 1710

Resten

 • Tingbok nr 3 starter i 1704
 • 1 februar 1704 på Skierfve, Rennebu.
  1A03 Folio 3-6b

  Anno 1704

  d. 1 Febr.

  Sted: Skierfve i Rennebo

  ...

  Folio 4b
  ...
  For leyermaal bedrift var Indvarsled Ildri Olsdat.
  Rochenes med soldat Anders Ellefsen Nesiø, som det
  ??? at de Egte hinanden saa tilkiendis hun
  at bøde til hans Kongl. Majt. 1 - 12

  Folio 5

  item var indstefnet Rasmus Tronsen Vold som
  hafde besoved Marit Ingbrichtsdatter ibd. de ere allerede
  trolofvede, tilkiendis at bøde 3 1 12

  Otte Skierfve har fortilig afled barn med sin Quinde
  tilfindis begge og bøde 3 1 121
 • 23 juni 1704 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Kari Jonsdatter Vold og Olle Evindsen Kosberg.
  1A03 Folio 16-17

  Anno 1704

  d. 23 Junj

  Sted: Horstad i Rennebo

  Folio 17

  Kari Jonsd. Vold besoved af Soldat Olle Evinds. Kosberg de
  befindis at Egte hinand. hun derfor tilkiendis at bøde 1 - 12

  Ildri Ellefsd. Gisenaas besoved af soldat Anders Ellefsen
  de ere allereder trolofæede hun tilkient at bøde 1 - 121
 • 16 oktober 1704 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Rasmus Jonson Gorset, Tore Pedersen og Rasmus Hårstad.
  1A03 Folio 28

  Anno 1704

  d. 16 october

  Sted: Horstad udi Renneboe

  Rasmus Jons. Gaarset lod publicere en bøxelseddel pa 21 Mlaug
  udi gaarset som hans fader ??? ??? for hanem godvildig oplat hfr
  Datered Trunhirem d. 12 Decembr 1703 udsted af Peder Jouch?

  Tor Peders. Refshuus lod publicere et bøxelbref paa sin
  paaboende gaard af 1 1/2 Spd af dato 1 Mareti 1704 udsted af hans
  Velærverdighed Prusten? ???

  Rasmus Ols. Horstad bøxled sin gaard Horstad af hans Velærverdighed
  Prousten? d. 5 April 1702. Neml skylder 1 Spd huor af Enchen
  Guru nyder 12 Mlaug til sin dødsdag. Udsted af hans Velærverdighed Prousten
  Hr. Melchior Aug. d. 5 April 1702

  Jens Belgmager hade i Rette ladet indstefne Olle Reberg ...1
 • 18 oktober 1704 på Grefstad, Meldal.
  1A03 Folio 28b-

  Anno 1704

  d. 18 october

  Sted: Grefstad i Meldalen

  Endre P???sen Solem lod publicere et gafve bref paa hans beboende gaard Solem
  som hans quinde Brit Olsdatter sødskende dennem gifved og bebrefved? hafr
  Neml. Rasmus Reiten formynder for Olle og Angrim, Erich Meaas paa
  sin hustru Marit Olsdatters veigne, Sifr Erichsen Løchen bevidner at
  at Kirsti og Marit Olsdatter den øngre, har huer gifved 8 Mlaug
  Brønild Olsdatter besidder self sin med sin mand Lauritz Rasmus, de
  hende tilfaldne 8 Mlaug i bmd. gaard huilchen skylder med bøxel
  ofr alt 1 Spd 6 Mlaug huorudi lodseyeren Anne Sl. Mag. Svens?
  arfvinger Eyer i landskyld 18 Mlaug; Meldals pastor 12 Mlaug1
 • 3 februar 1705 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Anders Olsen Brechen, Erik Jonson Voll og Anders Larsen.
  1A03 Folio 38b-40

  Anno 1705

  d. 3 Februari

  Sted: Horstad udi Renneboe

  dernest lod Einer Arensen publicere en bøxelseddel
  paa den gaard Tuerdal skylder med bøxel til Hans ???
  Majts. Et Spd. too øre tolf marchlaug, og derfor betalt i bøxel
  til K.M. foget 15 Rigsd. som bøxelseddelen udviser under
  fogden Hr. Jørgen Peders. haand d. af. ds. 2de April 1704

  Noch lod Ener Tuerdal publicere et skiøde paa et halft Spd. med bøxel ofr. 1 Spd. udi Grindal, som hand
  kiøbt hafr af VelEd. Hr. Asessor Jens Hans. d. 28 Janvri
  Anno 1705 for 60 Rigsd.

  Rasmus Haldosen lod læse en bøxelseddel paa d.
  gaard Ry skylder et halft Spd til H. president Raad Kaasbøls ???
  udsted af magistran udi Trunhiem deris fuldmechtig Anders
  Jørgens. Pareli d. 31 october 1702

  Rasmus Arens. lod læse en bøxelseddel paa den
  gaard Rise skylder et half Spd. til H. geheime Raad ???
  udsted af fuldmechtigen Peder Jouk? d. 30 septembr 1704

  Sifver Torgiersen lod publicere en bøxelseddel paa
  den gaard Herem skylder eftter offldingen til hans
  Kongl. Majt. 1 øre 8 Mlaug, og som den i nogle aar har
  ligget øde blef han den bevilget imod half bøxel Neml.
  too Rigsd 21 s af K. Majt. foget Hr Jørgen Peders.
  d. 15 october 1698

  ...

  Folio 39

  Anders Ols. brechen har forleden aar afled fortillig barn
  med sin quinde, derfor tilkiendt at bøde 3 1 12

  Soldat Erich Jons. Wolds quinde Marit Jonsdatter har for
  tilig forgangen aar afled børn hun tilkiendis at bøde 1 - 12

  Anders Shamferdsetter soldat, hans quinde har forgangen aar
  fortilig afled barn hun Kari Andersd. tilfunden at bøde 1 - 12

  Olle Reberg var for Retten indvarsled formedelst øfved slagsmaal
  paa Aren Lunde passered i høst paa Ørchedalsøren1
 • 9 juli 1705 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Trond Arntsen Stavne og Michel Evindsen.
  1A03 Folio 48-50

  Anno 1705

  d. 9 Julj paa Horstad i Renneboe

  Tron Arens. Stamne lod publicere et skiøde
  paa de gaarder stamne som hand og Aren paabor, skylder
  begge 2 spand, hand kiøbt hafr af Velbyd. oberste lieuten.
  Johan Lemfort d. 15 Febrv. 1705, og til vitterlighed under
  skrefed af ?. M. foget Hr. Jørgen Peders.

  Ellef Jons. lod læse en bøxelseddel pa d. gaard
  ufr Hool skylder 1 Spd som hand bøxled hafr af Kongl. Majts.
  foget Hr. Jørgen Peders. d. 16 Augusti Ao 1703

  Olle Ry lod oplæse et bøxelbref paa sin beboende
  gaard Ry skylder 1/2 Spd som hand bøxled hafr. af Hans
  Vel??verdighed Provsten Hr. Melchior Augusti
  d. 16 Janv. Ao 1705

  Folio 48b

  for leyermaalsbedrift var Indvarsled Knud Jonsen Skouge?
  og Guru Sifersdatter ibd. beggis første forseelse, de
  møtte for Retten tilstod og almuen i Almindelighed beretter
  at de Aldelis ere ubemidled, huorfor de efter lovens
  6 bogs 13 Capit tilkiendis Neml. hand at bøde 12 Rigsdr.
  og quindfolched 6 Rigsdr. eller lide med fengsel paa kroppen
  som sedvanligt i Mørchestuen og gabestochen.
  hand efter domen ??? at bet. for sig og hende 9 Rdr.

  Olle Peders. Nerhool kommen fortilig med sin trolofede
  besovede tøs Giøde Ingbrigtsdatter, hun er Endnu ??
  gaaer i barselseng, begge tilfindies at bøde 3 1 12

  Michel Evinds. Korsberg med sin trolofede quinde fortilig
  afled barn tildømt at bøde begge 3 1 12

  Fridrich Gundnes instefnet Ener Uf

  Folio 49 b

  Aren Stamne indstefnet Ener Uf for slagsmaal udi Tron Stamnes huus

  Tron og Aren Stamne instefnet Tore og Haagen Hool1
 • 7 november 1705 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Joen Pedersen, Marit Arentzdatter og Trond Arntsen Stavne.
  1A03 Folio 80b-83

  7. Novembr 1705 Horstad Rennebo

  Jon Pedersen lod publicere Een bøxelseddel paa den gar?
  Stamne skylder i landskyld 1 Spd med bøxel 1 Sp 12 Mlaug udsted
  af JordEyeren Tron Arens. Stamne d. 7 Martj 1705

  Anders Lauritzen lod læse En bøxelseddel paa den ???
  gaard Skamferd Setter, skylder 6 Mlaug udsted ad Suend
  Rasmus. d. 8 April 1705

  Leyermaal Anders Pedersen Shamfer og Ingeborg Vangseng

  For tidlig født Jon Peders. Stamne Soldat og Marit Arentzdatter1
 • 30 januar 1706 på Haarstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Skamfor .
  1A03 Folio 90b-91

  30. Januari 1706 Haarstad Rennebo

  Anders Pedersen Shamferd var baade til forrige og
  dette ting for leyermaals bedrift med Ingeborg Vangseng
  hand efter paaraab huerchen til forrige eller dette ting
  mødte. Huorfor fuld forpachterens fuldmechtig
  paastod at bemelte person uden lengre ophod /: saa som
  hand befindis laugl. at Være varsled :/ ??? tilfunden at
  betale sine fulde bøder, eller fengsel straf, saa fremt
  hand iche kand stille borgen for sigf
  Thi blef saaledis af Retten dømt og afsagt

  Folio 91

  saa som det bevisis at bemelte Anders Pedersen ved
  Tore og Lars Skamferd er louglig varsled for sin leyermaals
  bedrift og ingengang møder, huorfor Ermelte Anders
  Pedersen bør efter lovens 6 Bogs 13 Capit. 1 Art
  at bøde 24 lod sølf, ellers sidde paa vand og brød et sam
  døng udi Mørchestuen og en half timme for og 1/2 timme
  efter Prædichen at staa i gabstochen, saafremt hand iche
  inden neste ting Kand stille borgen før bøderne
  og som hand saa ringe agter denne Rett efter 2de stefnemaal
  ej møder, derfor at bøde 2 ort1
 • 22 april 1706 på Haarstad, Rennebu.
  1A03 Folio 101b-102

  22. April 1706 Haarstad Rennebo

  Ingen person opplysninger1
 • 21 juli 1706 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Ouden Siursen Bruholt og Ane Rasmusdatter.
  1A03 Folio 116b-117

  21. July 1706 Horstad Rennebo

  Ouden Sifuersen for tidlig afled barn med Anne Rasmusdatter

  Evind Sifersen Merch besoved sin trolovede tøs

  for leyermaal var indstevnet Ingeborg Sifersd. Risse med soldat Taral Ingbrigtsen Larshuus, hendes anden hans første1
 • 27 oktober 1706 på Horstad, Rennebu.
  1A03 Folio 139

  27. october 1706 Horstad Rennebo

  Leyermaal Peder Jacobsen Grindal og Ingeborg Olsdatter, begges anden forseelse med hinanden
  befindes at være i Vaar trolofed in May men som de v. forrige forseelse Ao 1703 har giort Egteskabsløfte1
 • 30 oktober 1706 på Berg, Meldal.
  1A03 Folio 141-143

  Anno 1706

  d. 30 october blev udi Kongl. Majts. foget mons. Jørgen Peders.
  oferværelse holden et almindeligt sage og skatteting paa Berg i
  Meldalen...

  Folio 142b

  for leyermaals bedrift var indstefnet Sennef Knuds-
  datter lilaas med en dreng paa gruben Poul tien
  paa gruben hos Hans Hendrichsen, Ingen møtte
  hvorfor sagen henhuiler til neste ting, huor de da møder2
 • 10 februar 1707 på Grefstad, Meldal.
  1A03 Folio 155-156

  Anno 1707

  d. 10 Febr. blef udi Kongl. Majts. foget Mons. Jørgen Pedersens
  overværelse holden et Almindeligt Soge og Skatte ting paa Grefstad
  i Meldalen. Retten betient af Efterskrefne LaugRettis Mænd
  Knud Olstad, Olle Ofstad, Ingbricht Lunde, Christien Lunde,
  Olle Stoche, Jon Sølberg, Olle Richstad og Evind Richstad
  ...
  for Leyermaals bedrifft var Indstefnet Senef Knuds-
  datter lilaas med en bergsknegt Poul Hendrichs. hendis første
  forseelse, som de iche Egter blifr. hun tilkient at bød 6 Rdr.
  ...3
 • 13 mai 1707 på Merch, Rennebu. Følgende personer er nevnt Trond Arntsen Stavne, Lars Taraldsen, Joen Engelsen, Anders Olson Hoff og Mali Knudsdatter Tuerdal.
  1A03 Folio 165-165b

  13 May 1707 paa Merch i Rennebo

  For leyermaals bedrift var indstefnet Malj Knudsdatter Tuerdal?
  som er besoved af Corporal Anders Hof begge deris første forseelse
  h?? møtte for Retten og hafde ey det ringeste at bøde med, E???
  paa det hun fengselstraf kunde undgaa, blef hendis forseelse
  ??? med 4 Rigsdr. huilche Erich Merch og Andreas Herem
  for Caverer at vil Suare

  Lensmanden Erich Merck hafde i Retten ladet indstefne
  Tron, Lars og Jon Engelsen Stamne, formedelst de i høst
  hafde slagted en Koo hos Ellef Uf, huilchen Koo forleden aar
  d. 23 Augustj blef ved ??? af Christen Condolence bevilged
  den gl. blinde mand Ellef Uf og til det lille barns underholdning
  i nogle aar da den siden til aaboden? paa Uf at henhøre
  og som lensmanden fornam at saadant var igiære at de
  vilde slagte Koen, lod hand strax ved 2de mend giør forbud
  at ingen motte slagte samme Koo.
  og derfor for Retten fremkaldet Peder Uf og Jørgen
  Larshus, huilche bekiente at de paa lensmandens befaling
  forbød Marit Ellef Ufs at hun aldelis ingenlunde hu???
  skulle lade slagte eller forkomme bmd. Koo for hulched
  quinden sig bi???red, uden Lensmandens videnshab
  dette beretter de og at samme forbud var Kundbor i alt
  Nabolauget.
  Quinden møtte iche allene Ellef Uf møtte og be-
  klaget sig at hand har inted at hielpe sig med siden bmd.
  Koo blef uden hans vilie og Videnshab i hans fraværelse
  blef slagted.

  Folio 165b

  Tron, Lars og Jon Stamne møtte for Retten og beretted at
  Marj kom til dem med Koen og bad de Vilde slagte den for hende
  og at hun hafde lensmandens forlof, hourpaa de Resolverede
  sig der til og lagde den paa S??? og Tron Stamne stach Koen
  Ellers beretter Tron Stamne at han kand iche Nechte at det var
  han bekient at Koen iche måtte forkommes, men de andre
  siger de viste det iche, i det øfrige beder de at Retten iche vil
  ansee denne deris enfoldige bedrift til noegn brøde
  Kongl. Majts. foget var paastaaende at disse 3de Mend Vorden
  af lovens pag. 150 - 17 Ark: at Vorde Anseet.

  Thj Blef Saaledis af Retten dømt og afsat, at som
  skiftte forRetningen af 23 Aug. forleden aar, udførlig ud???
  at denne aresterede og nu slagtede Koo var aaboden til-
  hørig og derfor paa nogle aar bevilget den gl. blinde
  mand Ellef Uf og hans barns ophold, den disse 3de mend
  ubetenchelig fordristed sig at slagte denne Koo som arestered
  var, huilched dog var Tron Stamne var bekient, huorfor
  Retten med billighed kunde følge fogdens paastand til
  stor brøde for deris formastelse, men som tiderne Ere saa
  slette at de den mult ey kand prestere, iche dismindre Kand de
  saa aldelis uerindred befries, men Retten magter for
  billigt at som denne lougstridelig bedrift var Tron Stamne
  bekient at Koen var arestered, huorfor hand bør igien at
  fors??? bmd. Koo in Natura og Søge sin regres igien huor
  hand best ved og kand. I det øfrige bør hand til en bedre
  Erindring at bøde Koens Verdi med 3 Rigsdr. til Hans Kongl.
  Majt. og i omkostning betale de samtlige 1 Rigsdr.1
 • 9 juli 1707 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Anders Olson Hoff, Jonas Jensen Buum, Arn Siversen og Jon Ellevson.
  1A03 Folio 169b-170

  Anno 1707

  d. 9 Julj

  Sted: Horstad i Rennebo

  Corporal Andreas Hof lod læse Een bøxelseddel paa den
  gaard Herrem sylder til Hans Kongl. Majt. 2 øre 16 Mlaug
  udsted af K.M. foget Jørgen Peders. d. 8 Julj 1707
  ...
  Jonas Jens bierchager var indstefnet formedelst hand fortilig havr
  afled barn med sin quind. tilkient at bøde 3 1 12

  Aren Sifvers, lod publicere en bøxelseddet paa den gaard Sund-
  set huorudi hand har bøxled 1 øre og udi slette 6 Mlaug, ud-
  sted af Kongl. Majts foget Sr. Jørgen Pedersen
  d. 15 october 1704
  ...
  Jon Ellefsen lod læse en bøxelseddel paa 2 øre udi
  Lunde skylder til Asses. Jens Hans. 1 Spd. udsted av Hans Morten?
  d. 27 April 1707 udi Trunhiem1
 • 27 oktober 1707 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Ingeborg Arntsdatter, Nils Olsen, Randi Pedersdatter og Even Arntson Gunnes.
  1A03 Folio 186

  27 october 1707

  ??? Rennebo

  Ingeborg Arnsd. ??? besoved af soldat Niels Olsen Gissenaass, begges første forseelse, de ere alt trolofved

  Randi Pedersd. Gunes besoved af sold. Evind Arens. begges første forseelse1
 • 11 februar 1708 i Rennebu.
  1A03 Folio 202b-203

  11. februari 1708 ??? Rennebo

  Berit Knudsdatter troloved med sold. Michel Gundersen Herum?, deres første

  Kari Jonsd. Uf er Egted af sold. Olle Evinds. Refshus hun er til??? at bøde1
 • 9 juli 1708 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Randi Evindsdatter, Knut Sjurson Ner-Hol og Ane Mikkelsdatter Sundset.
  1A03 Folio 210b-211

  Anno 1708 9 Julj paa Horstad i Rennebo

  Randi Gunis Evindsdatter lod publicere et skiøde paa den gaard
  Setter som skylder 6 Mlaug og hendis sl. mands broder Jon Engels.
  Hool af samme hafde solt til hendis sl. mand 3 Ml. Dateret
  Øfr Hool d. 10 May Ao 1665

  Sifer Olsen Vangsøje? eller Spallen? lod publicere et skiøde
  paa den gaard Vangsøye eller Spallen skylder 8 1/2 Ml udsted af
  Lauritz Anders. paa Horstad d. 28 october Anno 1707

  Knud Sifersen Sundset har fortilig afled barn med sin
  trolovede Qvindfolch Anne Michelsd.

  for retten var indstefnet for leyermaals ??? Olle
  Joensen Hammer som udi sit egteskab hafde afled børn med
  sin tieneste tøs Anne Ellefsdatter fød paa Quichne...1
 • 7 november 1708 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Anders Arntson Slette, Berit Olsdatter, Dordi Engelsdatter Lunche og Knud Jacobsen.
  1A03 Folio 225-226

  Anno 1708 7 Novembr paa Horstad Rennebo

  Anders Arens. Slette har fortilig afled barn med sin quinde
  Berit Olsd. Gissenaas ...

  for retten var indstefnet Dordi Engelsdatter Lunche hendis første
  og soldaten Knud Jacobsens anden forseelse ...1
 • 17 juli 1709 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Tore Pedersen, Giøri Arensdatter og Tron Olsen Flaa.
  1A03 Folio 241-243

  Anno 1709 17 Julj paa Horstad i Rennebo

  for leyermaal bedrift var indstefnet Tor Refs-
  hus og Giørj Arensdatter ibd., begges første forseelse
  ...

  Olle Jonssen Uf nu Hammer, fordris for Uf som
  skyldede uden bøxel ... Rettighed pro
  Ao 89 og til 1701 aars udgang saa som hand gaarden ey
  lenger brugte gaarden, aarlig 1 2 12 for 21 - 12
  ...
  Tron Olsen Uf som kom i hans sted paa gaarden
  for bøxled A0 1702 har ej betalt siden Rester for 7 aar 10 2
  bad om Delation, hand vil giøre fornøyelse
  Einer Uf skylder et 1/2 Spd gaarden for ham laa øde
  siden 1688 men hand har i??? betalt d. 1 Junj 1701 som
  hand bøxled ...1
 • 14 november 1709 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Løden Olsen Bjerkaker, Engel Johansen og Rasmus Jonsen.
  1A03 Folio 265b-266

  Anno 1709 14 November paa Horstad i Rennebo

  Løden Olsen Bierchager lod læse en bøxelseddel paa
  1/2 spd. udi Bierchager som hans fader for ham oplat hafr
  udsted af Kongl. Majts. ??? Sl. Jørgen Peder. d. 19 Marti 1707?

  Engel Stamne hafde i Retten ladet indstefne Aren og
  hans mog Jon Stamne formedelst de nu i sommer hafde
  hafde ofverfaldet hannem med hug og slag.
  Partene hafde ingen Vidnesbyrd herudinden? undtagen
  Tron Stamne af huilchen mand ...

  for retten var indstefnet Olle Gundersen Gissenass
  formedelst hand fortilig hafde afled barn med sin qvinde
  hvorfor de efter loven ...

  Sifr Ols. Birchaas ligeledes fortilg aflet barn
  med sin Qvinde tilkient at bøde ...

  Soldat Ingbrigt ??? Quinde fortilig afled børn med hannem ...

  Rasmus Jons. Gaarset ligeledes med sin Quinde ...1
 • 7 juli 1710 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Jonas Jensen Buum, Erik Mikkelson Sundset og Ola Arntson Gisnås.
  1A03 Folio 278-279b

  Anno 1710

  7 Julj paa Horstad i Rennebo

  Jonas Jensen lod publicere en bøxelseddel paa
  den gaard Røaas skylder 12 Ml. udsted af Hr. general major
  Shultz udj Trunhiem d. 9 May 1710

  Ener Tverrdal? og Olle Toresen Skierve lod huer oplæse
  af Retten Et gastgieber bref, udsted af genneral???
  Peter Dreier d. 23 Junj A0. 1710

  Erich Michelsen Sundset var indstefnet for leyermaal ...

  Kongl. Majts. foget hafde i Retten ladet indstefne
  Biørn Moe ...

  For Retten var Indvarsled Olle Arens. Gissenaas
  Sifr og Niels Sundset formedelst de iche den store
  beddag sistleden var her til Kirchen ...1
 • 16 oktober 1710 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Ingebrigt Pedersen og Løden Olson Aune.
  1A03 Folio 284-284b

  Anno 1710 16 october paa Horstad udi Rennebo

  Ingbricht Pedersen lod læse en bøxelseddel paa den
  gaard Skamferd udsted af Kongl. Majts. foget Sr. Hans Ibsen
  d. 7 Julj 1710 skylder aarlig Et spand

  Olle Ifversen Klocher lod læse en bøxelseddel og tilladelse
  paa 1 øre 8 Mlaug udi Herem udsted af foriege foget Sl. Jørgen
  Pedersen d. 14 May 1707 og af mig ofrsat paa stempled
  papir d. 14 Novbr. 1709

  for leyermaals bedrif var indstefnet Gunder Erichsen
  Stamne? og Randi Ellefdatter Rochenes hans første og hendes anden forseelse ...

  Anne Pedersdatter Aas besoved af soldat Løden Olsen
  Øfne de var allerede trolovede ...

  Peder Pedersen Hafdal lod læse sin bøxelseddel paa
  2 1/2 øre udi Hafdal udsted af Hr. Hans Morten d. 10 Aug 17081
 • Tingbok nr 3 slutter i 1710

Kildehenvisninger

 1. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710.
 2. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710: Folio 141.
 3. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710: Folio 155.