Tingbok nr 2

f. 1695, d. 1704

Resten

 • Tingbok nr 2 starter i 1695
 • 9 februar 1695 på Hol, Rennebu.
  1A02 Folio 5b-6

  Anno 1695
  9 Febr paa Hol i Rennebo

  Laugrettesmend:
  Lars Hammer, Fridrich Gunnis, Per Tor??? Gunis, Evind Hol
  Lars Gunnis, Sifr Hol, Olle Larss. Gunnis, Anders Lunche

  Kongl. Majt. foged lod lige ledis her som i de andre tingl.
  indrette budstiche ofr Varsle af Torger Hostad og Jon Gaarset, Tron
  Stamne, Ingbricht Eggen, Fridrich Røaas, Jens Braset,
  Lars Gunis og Tore Broholt. I budstiche fra lensm. til
  Jens Jorli hand før den til tings Er Endag?. 2 budstiche fra
  lensmanden Jon Hol til Sifr Rønningen den Nat, 2 dag til ???
  om ??? og om Sommeren til toset da før den
  til tings, 3 budstiche fra Vangseng til Sundset der
  huiler hun om Natten, derfra til Aren Slette før den til tings

  Folio 6

  d. 4 stiche fra gunis til Jon Hoset huiler 1 Nat der, 2 dag til Ramblo
  hand føren den til tings.

  Fremkom for Retten, Olle Tores. Skierfve, Anders Skierfve,
  Olle Jons. Uf, med den øde part, Tore og Michel Vold, Ander og Jon
  Lunche, Hans Aas med den øde part, og sig Høyl. beklaged at de for
  medelst Elfvebrud, bechebrind? og Jordløb iche Ere gode til deris
  Paaboende gaarder lengre at beside, men maa dem forlade
  der som ingen Redning eller h??ly dem Vederfaris, og hafde derfor
  til laugRetted og den tingsøgende Almue, udi ofrværelse af deris?
  landdrotnidis fuldmechtig Lars Jacobs. tilspørsel om det iche
  saaledis i ald sandhed befindis, huortil de suarede at ded sig
  sandferdeligen befindis, det og de 8te Edsvorne laugretismend
  Ved Ed Vil bekreftte, her paa Vare de af Rettens Et uvilligt
  tingsvidne begierende, som dem iche blef benechted.

  Kongl. Majts. foged hafde tilspørsel til Almuen om
  nogen af de hans Kongl. Majts. tilhørende øde gaarder som er udi
  Rennebo Er beliggende Nemlig Suend Herem, Ellef
  Vold, Bersuend Vold, Brønild Stamne, Ellef Stamne
  Meslo Et half Spand, Esten Hol Halfve gaarde, Jon og Erich Flaa
  Jon Gunnis halfve gaard, Vil Enten for bøxel eller Afgiftt
  Antage de det nu her for Retten Vilde tilkiende gifve
  og sig nu med hannem fore??, shal det i billigste sher
  og foruden bøxel, men ingen lod sig indfinde.1
 • 28 juni 1695 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Ellev Toreson Lien og Erik Toreson.
  1A02 Folio 9b-12b

  Anno 1695

  d. 28 Juni

  handler om en Erich Reiten (bror av Ellef Lien) som er funnet død etter å ha vært borte i et år
  Hans kone Kari Einersdatter? har forsøkt å få han begravet før øvrigheten ble varslet1
 • 30 oktober 1695 på Hol, Rennebu. Følgende personer er nevnt Aage Toset, Marit Knudsdatter, Even Gundersen og Ingborg Andersdatter Shamferd.
  1A02 Folio 21b-22

  1695

  d. 30 october paa Hol i Rennebo

  Olle Knuds. Aas besoved Guru Jensd. begge ere ganske udfattig
  og for armode at de aldelis inted hafr til bøderne, hvorfor
  de efter loven tilkiendis at bøde for denne deris første for-
  seelse at sidde et samdygn i mørchestuen og 1/2 time for og 1/2
  time efter Predichen ??? i gabestochen

  Aage Toset fortilig med sin quinde Marit Knudsdatter bøde 3 1/2 ort

  Ingborg Andersd. Shamferd besoved af en soldat Evind Gunders. Ere
  trolofæd hun til kient at bøde 1 ? 12

  Clara? Jens Bings hafde i Rette stefnet Jon Hoset for 87 88 ars
  landskyld og Rettighed til hans ...1
 • 20 januar 1696 på Stamne, Rennebu.
  1A02 Folio 25

  Anno 1696
  d. 20 Jan. pa Stamne i Rennebo

  Retten betient af:
  Olle Ramse, Ellef Lie, Ener Nesiø, Aren Hougen, Jens Rise, Ifr ibd.
  Torger Lunde og Aren Rogier

  Sifr og Niels Sundset lod læse deris bøxelseddel paa d.
  gaard Slette skylder 12 Ml. som de af Kongl. Majts. foget Sr. Jørgen Peders.
  d. 19 Janv. 1696 bøxled hafr, forhen af Johan garmager brugt

  Prestens medhielper Torger Horstad og Tron Stamne hafde i Rette
  stefnet Hans Aas for en Kirche Koo hand i mange aar har haftt
  paa leye og huerchen for Koen eller leyen har giort liden eller
  ingen Richtighed, huorfor deris Paastand Var bmd. Hans bør
  suare for samme Koen med leyen af hans Redste midler huor de
  findeis, tillige med pro??ens omkostning.
  den indstefnte Hans Aas møtte iche, men lod ...1
 • 15 juli 1696 på Stamne, Rennebu. Følgende personer er nevnt Even Olson Vangseng og Ingeborg Ellefsdatter Sundset.
  1A02 Folio 31-32

  Anno 1696

  15 Juli paa Stamne i Rennebo

  Ingborg Ellefsdatter Sundset besoved af Evind Wangseng ???
  Ere alleRede trolofeede, hun blef paaRaabt men mødte iche, blef efter
  ... tilkiendt at bøde En ?? 12 S.1
 • 16 oktober 1696 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Even Olson Vangseng og Ingeborg Ellefsdatter Sundset.
  1A02 Folio 33b

  Ao 1696
  16 october paa Hool i Rennebo

  Evind Vangseng Sold. besoved Ingborg Ellefsdatter Sundset de
  ere allerede trolofved, hun tildømt at bøde 1 R 12 s dette Ere dømt p. Fol 311
 • 3 februar 1697 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Aren.
  1A02 Folio 41b

  Anno 1697
  d. 3 febr. paa Hool I Rennebo

  Retten betient af
  Sifr Myren, Jon Hoset, Seval Meaas, Aren Grindal, Ingbr. ibd.
  Anders Grindal, Hans Reitaas og Anders Ramblo

  Kongl. Majts foget hafde i Rette Citered Aren Anders. Stamne
  for hand ulougl. hafde skiøt et dyr udi Kongens Almending
  den Indstefnt møtte og kunde ey gierningen fragaa...1
 • 28 juni 1697 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Arnt Angrimson Ilbru, Francevitz Henrichsdatter, Rasmus Haldorson og Ingbor Olsdatter Vangsengen.
  1A02 Folio 46-47

  Anno 1697

  d. 28 Juni paa Hool i Rennebo

  Aren Angrims. incitered for begaaed leyermaal med Fransviis
  Hendrichsd. Iilbroen, hand møtte her for Retten og som han alle-
  rede var med samme qvindfolch vied blef hand eftter lovens
  ... at bøde for dem begge ... Egteskabsbøde 3-1-12

  Rasmus Haldos. Ry besoved Ingborg Olsdatter di
  er allerede vied... 3-1-121
 • 18 oktober 1697 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Lødden Aas, Marit Rasmusdatter og Klemet Sivertsen Bruholt.
  1A02 Folio 56-57b

  Anno 1697 18 octobr paa Hool i Rennebo

  Løden Aas hafde i Rette ladet indstefne Sifr Myren for hand
  hafde i Sommer slaget hans quinde i bumarchen med en øxe, da hun
  skulle giete hendis Creatur og det ud. ringeste brøde som hunsad og søm
  med paa et klæde Da slog hand hende 2 slaug og det 3de i ??? da hun stod op, S??
  at afbevise foreviste hun her for Retten samme blodige Klæde.
  Sifr Myren møtte her for Retten at tilstod at hand hafde gifved hende
  Et Paa Slaug fordi hun giette inde i hans løche og Efter hans tiltale til
  hende gaf ham usømmelig ord, bad derfor om formildelig dom
  Løden Aas sagde at den lille løche er indgiert af deris fællis bumarvh
  Paastod derfor hand bør bet. hans quinde for Suir og 14 dags arbeide
  med ??? prosses omkostning.
  Thi blef saaledis dømt og afsagt at som Sifr Myren iche allene
  self har for Retten tilstaar saadan formastelse og har giort Marit
  Aas blødende, men End ogsaa quindens ...

  Ellef Lie hafde i Rette stefnt Clemmed VangsEng for 3 ort
  hand hannem skyldig er for et hestekiøb, Clemed Vangseng møtte
  og Paastod, Vil hafve half Penge tilbage igien Saa som hesten
  hafde trol??? og ham det ey tilkiende gifved, huilchen hest
  Clemed Solte til Sifr Halland for 3 R 3 ort som viste dens
  lyde, da efter denne sags leylighed kiendis saaledis
  at Clemed Broholt burde at tilbyde hesten igien til Ellef
  Eftter som hand hafde trol??? sid. hand fich den i sin Verge?
  huorfor hand iche kand søge hestens halfve verdi igien
  hos Ellef Lie, men Sifr Halland som d. kiøbte og viste
  dens lyde bør hafve ...1
 • 23 juli 1698 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Iver Andersen Skjerve.
  1A02 Folio 72b-73

  Anno 1698

  d. 23 Juli i Rennebo

  ... ladet indstefne Ifr Anderssen Shiærfen for begaaed leyermaal med Ingborg
  Olsdatter Flaa, beggis første forseelse. De mødte
  begge for Retten, men hand mente iche at være Rette barns
  fader saa som de frilod 10 ??? paa hans Regning, hun
  viste ingen anden at udlegge, hand langt mindre, hvilched
  paastod iche var til hans befielse tilstre???1
 • 16 januar 1699 i Rennebu.
  1A02 Folio 82-83

  Anno 1699
  d. 16 Janv. paa Hool i Rennebo

  Folio 82b

  Fremkom Jon Andersen??? Skamferd og i Retten producered
  Et til publication skiøde paa den gaard Toset her i Rennebo skyld
  Et halft Spd. med bøxel, som hand af JordEyeren Ingbricht
  Pedersen Fosem kiøbt hafr med stadfestelse og Vitterligd
  af Jens Giønild, Endre Jons. fos. Erich Ols. ibd. og Erich alfs.?
  Datered d. 23 Decebr 1698
  imed dette skiødes publication fremtræde Enchen Toset
  med laugverge Sifr Sundset som og er formynder for hendis børn
  huilche ere til bmd. gaard Toset paa fædrene side berettiget
  Nermere? end denne nu der kiøbt hafr. Huorfor hun og i
  krafttigst protesterer mod dette skiøde.
  for 2 Er gaard. hendes børn paa offentl. ting ey opbøden?
  for 3 har landdrotten aldrig til tinge søgt hende for nogen
  Rettighed, at hun Er dømt fra sin gaard
  for 4 Erbiuder hun og laugverge self at kiøbe bmd. gaard,
  Huorfor hun paastaar ey gaarden at fravige førend
  hun ved En dom Vorder den frakient1
 • 6 juli 1699 på Fandrem, Orkdal. Følgende personer er nevnt Anders Jonsen og Ingeborg Olsdatter.
  1A02 Folio 90b-93b
  ...
  Folio 93b
  ...
  Anders Joens. Sundli er kommen fortilig med sin
  trolofvede quindfolch Ingborg Olsd. Kieldgaard bøder 3-1-12
  Knud Ellinds. Dørdal nu ??? soldat hafr. besoved
  Brit Erichsd. Hoston, huilchen hand har Egted, og derfor er hun
  indstefnet men møtte iche eftter laugl. stefnemaal, hourfor
  hun eftter loven iche allene blef paa fogdens i Retten
  settelse tildømt at bøde egteskabsbøder 1 Rigsdr. 12 skil.
  men end og for sin udeblifvelse 2 ort2
 • 12 juli 1699 i Rennebu.
  1A02 Folio 97b-98

  Anno 1699 d. 12 Juli paa Hool Rennebo

  Retten betient af Jørgen Horstad, Aren Bach, Sifr Bach, Tron
  Vold, Jon Vold, Torger Skauge, Aren And. Stamne og Olle Jons. Uf

  det refereres mange bøxelseddler1
 • 28 oktober 1699 i Rennebu.
  1A02 Folio 110

  Anno 1699 d. 28 october paa Hool i Rennebo

  lod Jens oc Aren dalen læse sin bøxelseddel p. 4 Ml.
  i dalen som skylder 12 Mlaug udsted af fogd. Jørgen Peders. af.1
 • 1700. Følgende personer er nevnt Martinus Martinussen.
  På sommerting3
 • 18 januar 1700 i Rennebu.
  1A02 Folio 113b-114

  Anno 1700 d. 18 Janv. paa Hool i Rennebo

  Retten betient af de 8 mend Neml:
  Jørgen Horstad, Aren Bach, Sifr Bach, Torger Skauge
  Jon Vold, Tron Vold, Aren Anders. Stamne, Olle Jons. Uff1
 • 15 juli 1700 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Even Knudsen, Einer Taraldsen Uv, Svend Rasmussen Schielderup, Tron Ingebregtsen Eggen og Friderich Torgiersen Harstad.
  1A02 Folio 125-126b

  Anno 1700 d. 15 Juli paa Hool i Rennebo

  Retten besiddet af Peder Uf, Evind Saugestad, Olle Skierfve, Olle Kiønnum,
  Olle Flaa, Jon Flaa, Evind Sliper og Ingbricht Eggen

  Suend Rasmusen lof publicere Et forsichrings bref under
  haand og Seigel fra Christen Brun, huorudi hand for sig og sine
  Arfvinger afstaar ald den pretention hand kunde hafve eftter sin
  sl. datter som var Suend Rasmusens hustru, det være sig
  af gods eller andre eyendele, men skal følge Suend Rasmusen og hans
  arfvinger, til Vitterlighed under ??? Evind Stens.? og Jon Jons.
  Datered Holte paa Inset d. 4 Julj 1699

  Tron Ingbrichsen lod læse En bøxelseddel paa 2 øre 6Mlaug
  udi den gaard Eggen som hans fader for hannem afstaaed hafr
  udsted af fogden Jørgen Peders. d. 22 Novbr. 1699

  Jørgen Torgers. lod læse En bøxelseddel paa 1 Spd. 18 Mlaug i
  Wold udsted af Christian Skiøller d. 5 sept 1699

  Fridrich Torgers. lod læse En bøxelseddel paa 2 øre i Horstad
  som faderen for ham har afstaaed, Udsted af K. Majt. foget
  Jørgen Peders. d. 4 Junj 1700

  Erich Ellefsen lod læse En bøxelseddel paa sin gaard gunes
  skylder 2 øre 6 Mlaug som hand ??sted af M. Bonsach? d. 11 Martj 1700

  Knud Arens. lod læse sin bøxelseddel paa ??? d. gaard Wold
  skylder 1/2 Spd. udsted af Hr. Evert Meyer d. 18 Martj 1700

  Folio 125b

  Knud Erichs. Øfne soldat besoved Randi Rasmusdatter befundis
  at være ??? hun tilkiendis at bøde 1 rdr 12 s saa som hand er
  udskrefven Anno 1696

  Guri Ellefsdatter Larshus besoved af soldat Erich Ellefsen Gunes
  befindis at være trolofved, hun blef tilkient at bøde 1 Rigsdr. 12 s
  hand er udskrefven A0 89

  Evind Sliper hafde i Rette ladet indvarsle sine stifsønner
  Lars, Ener og Olle Taralsønner, formedelst de gevaltig hafde
  Voldelig ham frataged ...

  ...

  Folio 126

  ...

  Enchen Tosets søn Aren Ols. Toset lod læse Et skiøde paa Toset
  skylder 1/2 spd, udsted af Ingbricht Ingbrs. Jens Giønild, Endre Faas.
  d. 27 febrv. 1699

  Folio 126b

  ...

  Olle Tronsen lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard lille
  Kosberg skylder 1/2 Spd. udsted af fogd. Jørgen Peders. d. 16 Julj 1700

  Engel Jens. lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard Korsberg
  skylder 2 øre 16 Mlaug udsted af fogd. Jørgen Peders. d. 16 Julj

  Aren Suendsen lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard
  Gunes skylder 1 Spd. og 3 Mlaug udsted af Fogd.
  Jørgen Peders. den 16 Julj 1700

  Lensmand. Jon Hool lod læse sin bøxelseddel paa den gaard
  Ofr Hol skylder til K. Majt. 1-2-6M udsted af fogd. Jørgen
  Pedersen d. 2 Novebr 16994
 • 16 oktober 1700 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Ole Ingbretsen.
  1A02 Folio 139

  Anno 1700 d. 16 october paa Hool i Rennebo

  ...

  Olle Ingbrichsen Stamne lod læse sin bøxelseddel
  paa d. gaard Stamne skylder 2 øre 18 Mlaug udsted af Capitain
  leuten. Grobo d. 24 october 16991
 • 10 januar 1701 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Aren Fridrichsen.
  1A02 Folio 142-142b

  Anno 1701 d. 10 Janvarj paa Hool i Rennebo

  Retten betient af Peder Uf, Evind Sougestad, Olle Skierfve, Olle
  Kiønnum, Olle Flaa, Jon Flaa, I Evind Slipers og Ingbricht Eggens sted
  Fridrich og Olle Røaas

  Tron Stamne lod oplæse En bøxelseddel paa den ødegaard
  Stamne som Brønild brugte skylder 1 Spd 18 Ml og som
  samme gaard har hidtil ligged øde Er han den ud. bøxel af
  fogd. Jørgen Peders. bevilget d. 24 octobr 1700

  Aren Fridrichs. Grindal lod læse En bøxelseddel paa det
  andet halfve Spd. udi Grindal som hand bøxled af leut. Tostupup d. 8 Novbr 1700

  ...1
 • 30 oktober 1701 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Lars Andersen Skamfer, Arn Ingebrigtsen og Giertrud SiursDaatter.
  1A02 Folio 160-162b

  Anno 1701 d. 31 octobr. paa Hool i Rennebo

  Anders Jacobsen Borchmand lod publicere et skiøde
  paa en øris leye uden bøxel i den gaard Grindal som hand
  kiøbt hafr af Mogens Lars. Sindberg? for 13 Rigsd. 1 ort 8 s.

  Velbedr. Hr. oberst Schultz lod publicere et skiøde
  paa Efterskr. gaaden her i Rennebo Neml. Rønningen
  bøxel 12 Ml. Setter med bøxel 12 Ml. Røaas 1 øre for huilche
  2 øre hand har betalt 130 Rigsd. udsted af Christian
  Schiøller d. 18 Febr. 1701

  Evind Tores. lod publicere en bøxelseddel paa
  d. gaard uf skylder 1/2 Spd. 7 Mlaug, som hand bøxled hafr.
  af Christian Schiøller d. 29 Kanv. 1701

  Knud Sifvers. lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard
  Sliper af 1/2 Spd. som hand af K.M.foget Sr. Jørgen Peders. bøxled
  hafver d. 4 Junj Ao. 1701

  Lauritz Anders.? lod læse en bøxel seddel paa sin
  gaard Skamferd af 1 Spd udsted af Suend Rasmus. d. 21 Julj 1700

  ...

  Folio 160b

  Jon Michels. Skredder besoved sin trolofede tøs Mali Ols
  datr Nerhol, bør efter loven begge bøde 3-1-12

  Aren Ingbrigchts. Eggen Iligemaade indvarsled formedelst
  hand hafde besoved sin trolofede tøs Giertru Sifversdatter
  huorfor de begge tilfindis efter loven at bøde 3-1-12

  Jens Jorli hafde i Retten hafde ladet indvarsle Anders
  Ramblo formedelst en ...1
 • 19 januar 1702 på Hool, Rennebu.
  1A02 Folio 172b

  Anno 1702 d. 19 Janvari paa Hool i Rennebo

  Hans Velærverdighed Prousten Hr. Melchior Augustin.?
  lod publicere et skiøde paa d. gaard Grindal af et spd. som
  hand kiøbt af leuten. Hans Tostrup d. 8 Novbr. 1700

  Jon Anders. Gunes lod publicere en bøxelseddel paa
  sin gaard skylder 2 øre 6 Mlaug udsted af Mag. Bonsach
  d. 30 Janv. 1699

  Evind Gunis lod læse sin bøxelseddel paa sin gaard
  skylder 2 øre 6 Mlaug udsted efter forhen løftte af Kari?
  Sl. m. Olle Borchmands d. 28 Julj 1700

  Peder Ifversen Rogier lod læse sin bøxelseddel paa
  sin gaard skylder 2 øre, udsted af prousten Hr. Melchior
  Augustinus. d. 2 Decembr 17001
 • 10 februar 1702 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Anders Trondson Ramlo.
  1A02 Folio 175b-

  Anno 1702 d. 10 Febr.

  Blef efter Anders Olsen Varse?
  begiering holden et Extreordinaire ting paa gaarset i Rennebo
  efter forhen af hannem begierede Arrest pa Anders Ram??
  formedelst den usømmelig behandling hand har begaaed
  imod hans quinde Randi Andersd. som er bmd. Anders
  Vansmos datter, saa vel som den udførte imod begge
  hans sønner Jon og Olle Anderssønner tid efter anden
  saa han aarsagelig Dito anders Ramblos afdferd til paa
  tale og endelig kiendelse har ladet ???1
 • 6 juli 1702 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Knut Arntson Bakk, Svend Rasmussen Schielderup, Joen Gundersen, Siver Joensen og Johan Erikson.
  1A02 Folio 183b-184b

  Anno 1702 d. 6 Julj paa Hool i Rennebo

  Marit Ellindsdatter Gisenaas besoved af soldat Knud Arensen Bach
  fremkom faderen til soldaten Knud Bach og Cavered for at de vil
  Egte, huorfor hun blef til Kient at bøde 1 R. 12 s.

  Ingborg Pedersdatter Grindal besoved af Lars Tores.? Stamne
  Ere allerede Egtevied huorfor hun efter loven bør bøde 1 R 12

  Suend Rasmusen hafde i Rette ladet Indvarsle Consum-
  tions ???? ofr Ørchedals fogderi Baltzer Nilsen for
  medelst hand ....

  Folio 184b

  Olle Jonsen Uf lod publicere Et skiøde paa d. gaard Hammer
  som hand kiøbt hafr af Christian Schiøller d. 23 Janvarj 1702

  Den sag imellem Jon Gundersen Flaa og Sifr Rønningen som paa
  Fol 162 er giort anhengig blef paaraabt, horda nu hans stifsøn
  Johan Erichsen indfandt sig for Retten og ??? stiffaderens
  forfald af hand forhen og iche heller nu formedelst Suaghed har
  Kundet møde, huorfor hand nu lader Citationen besuare og Refe
  rerer sig til at baade hans fader og stiffader har brugt det og at
  de iche har betalt nogen engeleye derfor til Kongen kand de iche ???
  men Refferer sig til at obersten vil forsuare dette, saa hand
  forhen iche skal suare for dette engeslettes pretention men efterdags vil???
  iche undslaa sig derfor.1
 • 30 oktober 1702 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Rasmus Hansson Reitås, Giertru Evindsdatter, Anders Paals. Hafdal, Giertru Jonsdatter, Mikkel Larsson Rokkones og Marit Erichsdatter.
  1A02 Folio 216b-218

  Anno 1702

  d. 30 october paa Hool i Rennebo

  Rasmus Reitaass var indvarsled for medelst hand ???
  fortilig og afled barn med sin trolofede tøss Giertru Evindsd,
  de tilkiendis at bøde ... 3-1-12

  Anders Pauls. Grindal Sold. hvis quinde Giertru Jonsd.
  har afled barn med han for tilig med /in beggis første forseelse
  tilkirndt at bøde ... 1 12

  Michel Lauritzen? Rochenes Sold. hvis quinde Marit Erichsd.
  er ??? fortilig tilkiendis aqt bøde ... 1 121
 • 18 januar 1703 på Hool, Rennebu. Følgende personer er nevnt Trond Olson, Guri Jonsdatter og Doret Olsdatter Uf.
  1A02 Folio 226b-227b

  Anno 1703

  d. 18 Januari paa Hool i Rennebo

  ...

  for retten var indvarsled et par syndere af andet led ???
  som sig med leyermaal hafde forseet, de møtte for Retten
  Nafnlig Tron Olsen Flaa og Guru Jonsdatter, og
  In???lig begråd? deris forseelse og hand som de begge bli-
  ver ??? ???, og derfor ??? ???
  mild dom saa som de er ganske udfattige og hun har
  ????????
  yder mere befindis at Nærværende Tron Olsen har i-
  midlertid Egted en anden Nafnlig Doret Olsdatter Uf, og derfor
  fremkom Olle Biechager og Løden Hool, samt Deliquentens
  fadr Olle Michelsen Flaa som for Retten bekiente at dene
  ??? quinde som han ??? Egted vil ???? med hendis
  foreldris samtøche tage hannem til Naade igien, saa fant
  Retten ????? alting til det beste, huilched samtlig
  deris paa Rørende saa vel som den ganske almun, med for-
  bøn om ????1
 • 20 januar 1703 i Meldal.
  1A02 Folio 228-

  Anno 1703

  d. 20 Janv. i Meldalen

  Laugrettismend:
  Jon Erichs. Loo, Tore Dombu, Michel Dombu, Olle Reberg
  Anders ??? ??? Jons., Olle Steigen, Anders Steigen
  ...

  dernestr oplæst Andreas Allexanders. bøxelseddel paa 1 Sp
  2 øre udi Kalstad, udsted af landrotten Christian Schiøller
  d. 9 Decembr 1702

  for Retten var Indvarsled Berit Olsd. Ne??? som sig
  udi leyermaal hafde forsset med Sifr Ols. Richstad megge 3de led
  af den første hand? besat?
  ??? huorfor hand siste ting blef af dette sted dømt,
  quindfolched møtte for Retten og efter Almuens attest
  hafde inted at bøde med, huorfor hun blef tildømt først
  eftersom hun har staaed ??? at lede med fengsel paa
  straxen?, samt at efter lovens 6 boges 13 Cap 13 Art. at forføye
  sig herfra med denne dom til ??? ??????
  ....

  Ingeborg Sifrd. Bustad for beegaaed leyermaal med
  med bergsknecht Peder Jons. bergsknecht, hand er i Ørchedalen og
  bør der at suare og tilkaldis ...1
 • 18 oktober 1703 i Rennebu.
  1A02 Folio 256b-258

  Anno 1703 d. 18 october

  Sted: Hool i Rennebo

  Lars Alfsen lod publicere en bøxelseddel paa sin gaard
  Rise af 18 Mlaug som er udsted af Trunhiems Majstats
  fuldmechtig Anders Jørgens. Parelius d. 20 Junj 1703

  Folio 257

  for Retten var indvarsled Per Jonsen Grindal og Ingborg ibd.
  for leyermaals bedrift begges første forseelse, hand møtte for
  Retten og hafde aldels inted at bøde med og quindfolched møtte iche
  som iligemaade inted hafde at bøde med, det almuen i almindelighed
  bevidned at de var saa got som børn og har ey ved tienist fortient
  noget, huorfor de begge efter K.M. fogets paastand som ???
  ... blifvr tilkient at lide med ???
  paa kroppen nemlig, huer at sidde et samdøgn i mørchestuen
  og siden at staa i gabestochen 1/2 for og 1/2 time efter Prædichen

  Olle T???s. Sliper besoved en bettel tøs ved nafn Anne Andersd.
  Grindal, hand efter forseelsen er efter almuens beretning
  bortrømt, quindfolched som iche møtte bør at sidde et samdøgn i
  mørchestuen og at staa i gabestoichen 1/2 time for og 1/2 time efter Prædichen

  ...

  Haagen Sifversen lod læse en bøxelseddel paa sin
  bøxlede gaard Hoel skylder 1 Spd, udsted paa Mag. Simmen Hofs
  veigne af Christian Hof af d. 26 Janv. 1703

  ...1
 • 1 februar 1704 i Rennebu.
  1A02 Folio 267b-271

  ...

  Folio 269b

  for leyermaalsbedrift var IndVarsled Ildrig Olsdatter
  Rochenes, med soldat Anders Ellefs. Nesiø som det bevises at
  de Egter hinanden, saa tilkiendis hun at bøde 1 R 12 s

  item var indstefnet Rasmus Trons. Vold som hafde beso-
  ved Marit Ingbrichtsdatter ibd de ere trolofvede, bøder 3-1-12

  Otte Skierfve med sin quinde afled barn fortilig
  de tilfindis begge at bøde 3-1-12

  Noch var IndVarsled Ingeborg Olsdatter Grindal for begaaed
  leyermall med Peder Jacobs.? ibd. der det forrige ting alt dømt

  ...1
 • Tingbok nr 2 slutter i 1704

Kildehenvisninger

 1. [S605] Orkdal Tingbok nr 2 1695 - 1704.
 2. [S605] Orkdal Tingbok nr 2 1695 - 1704: Folio 90b.
 3. [S868] Olav Bonesmo avskrift tingbok.
 4. [S605] Orkdal Tingbok nr 2 1695 - 1704: Folio 125.