Tingbok nr 4

f. 1711, d. 1720

Resten

 • Tingbok nr 4 starter i 1711
 • 6 februar 1711 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 6b

  Anno 1711

  6 Februvarj paa Horstad i Rennebo

  Jon Jons. Lie og Anne Olsdatter var Indstefnt for
  medelst de for tilig hafde afled barn sammen, blef efter
  Loven tilfunden at bøde til Hans Majt. 3 1 12

  Erich Jons. lod læsse en bøxelsedl paa 1 øre i Vold udsted af
  forrige foget sl. Jørgen Peders. d. 2 April 17051
 • 29 juli 1711 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Angrim Svendson.
  1A04 Folio 15b

  Anno 1711

  29 Julj paa Horstad i Rennebo

  Folio 16b

  for leyermaals bedrift var indstefnt Randi Erichsdatter
  Flaa med sold Angrim Suens. Vangseng begges første for-
  seelse, hand er Syndenfields, hun møtte og hafde ej nget
  at bøde med ??? Olle Korsberg gaar god for 4 R?? huor
  med det forblifr saa som inted Videre hos hende er at ???

  Aren Larsen Reitaas hafde bes???ed Brønild Anders-
  datter, og som de ???? forbudne land, har de ???
  deris Kongl. Majts allernaadigste bevilligs bref at
  Egte, hvorfor de efter Loven tilkiendis at bøde til
  Hans Kongl. Majt Egteskabs bøder 3 1 12

  Olle Sifersen Eggen er troloved med sin besovede
  Marit Evindsdatter, bøder 3 1 121
 • 11 juli 1712 på Skierve, Rennebu.
  1A04 Folio 31b

  Anno 1712

  d. 11 July Blef holden Et Almindeligt Sage, Skatte og ?aaben
  ting paa Skierve i Rennebo, Retten Betient af de 8te beeedigde
  LaugRettisMend Efter Loven

  ...

  Løden Olsen lod publicere En Bøxelseddel paa
  half Spd. udi Øfne, udsted af Kongl. Majts. foget Sr. Hans
  Ibsen d. 7 Julky 1710 af Horstad

  For Leyermaalsbedrift var indstefnet Sifver Olsen
  Bren og Giertrud Jensdatter Gissenaas begges første
  forseelse, som de Egter hinanden tilkindis de at bøde 3-1-12

  Ellef Pedersen Støllen Er Kommen fortilig med sit besovede
  Quindfolch, tilkient at bøde til H. Kongl. Majt. 3-1-12

  Svend og Løden Bierchager lod læsse en bøxelseddel paa 9 Mlaug
  udi Buen, Udsted af H. Jørgen Peders. d. 10 Janv. 1709

  Olle Hansen Gissenaas lod læse en bøxelseddel paa en øre
  leye i Dito gaard, udsted af Kongl. Majts. forrige foget H.
  Jørgen Pedersen d. 7 october 1702

  ...1
 • 31 oktober 1712 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Trond Arntsen Stavne.
  1A04 Folio 41b

  Anno 1712

  31 octobr paa Horstad i Rennebo

  Knud Arens. Grindal lod læse en bøxelseddel paa
  et half spd udi Grindal udsted af Hr. ??? Junkhans
  d. 13 Aug Anno 1710

  Tron Stamne lod læse et Document og Con-
  tract huorudi hand med 150 Rigsdr af??? sin quindes
  arfinger, at de efter hendes dog? shal ey faae nohen
  pretention efter hende, men hand og hans arvinger
  efter hans dog shal forsørge hende om hand hende
  overleve skulde Datered Stamne d. 25 Julj 1712

  Anders Anders. Slette lod læse en bøxelseddel paa
  21 Marklaug udi den gaard Slette, som hand bøxled hafde af
  K. M. foget Sr. Hans Ibsen d. 5 September 1712

  For Leyermaal bedrift var for Retten Indstefnet
  Svend Herem som fortilg hafde afled børn med sin quinde
  Randi Olsdatter, begge i de forbudne led, hand møtte iche
  allene paa hans veigne fremstoid Ingbricht Herem og beretted
  at hand hafde et Egtseskabs Kongebref, som og skulle indholde?
  at hand for bøderne skulle være fri. Men som inted herom
  i Retten produceris forrelegges hand til Neste ting dermed at møde

  Olle Jons. Hammer har fortilig afled børn med sin
  Quinde tilkiendis at bøde til Hans Kongl. Majt. 3 1 12

  ...

  Folio 43

  ...

  Svend Herem lod nu fremvise sit Kongebref med
  allernaadigste bevilging at Egte sin slegting
  og som hand hafde fortilig afled barn med hende og derfor
  til i dag indstefnt, og som de Ere ??? bøder tilkient 3-1-121
 • 19 januar 1713 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 46b

  Anno 1713

  d. 19 Januari paa Horstad i Rennebo

  ...

  for leyermals bedrift var indstefnet Evind Ellefsen
  Mesloe med Marit Iversdatter Ere allerede troloved, tilkiendis
  at bøde til Hans Kongl. Majt. 3 1 121
 • 8 juli 1713 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 53b

  Anno 1713

  d. 8 Julj paa Horstad i Rennebo

  Anders Siversen En Vercheds dreng besoved
  Eli Jonsdatter Flaa, hand henhører under Vercheds?
  juridiction og Quindfolched er ey til mere be-
  midled end at bøde til Hans K. Majt. 3 Rigsdr.

  Aren Shamferd huis trolovede Quindfolch Olloug
  Arendsdatter haver fortilig afled børn sammen h?-
  med hende tilkiendis at bøde 3 1 12

  Evind Siversen Stamne har fortilig afled
  børn med sin Quinde Brønild Erichsd. bøder 3 1 12

  Evind Jonsen Uf har ligeledis kommen fortilig med
  sin Quinde, tilkiendis Egteskabs bøder 3 1 121
 • 12 februar 1714 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 87

  Anno 1714

  d. 12 Febr. paa Horstad i Rennebo

  ...

  Sifver Mortens. lod læse en bøxelseddel paa den gaard Lars-
  huus skylden 1 Spd. udsted af Kongl. Majt. foget Sr. Hans Ibsen
  d. 16 Novbr 1713

  Engel Jonsten? Jordli lod læse en bøxelseddel
  paa 1/2 Spd udi Jordliu udsted af Kongl. Majts foget
  Sr. Hans Ibsen d. 21 Decembr 1713

  Løden Hool med? Ellef Jons. lod læse en bøxelsedl
  paa halfandet Spd i øde Flaa p. aarlig afgiftt 8 Rd?
  udsted af Kongl. Majt. foget St. Hans Ibsen
  d. 21 Decebr 1713

  Folio 87b

  for leyermaals bedrift var indstefnet Siver Anders.
  Reitaas, huis Quinde har fortilig afled barn med han
  tilkiendis at bøde til hans Majt. 3 1 12

  for Retten var indstefnet Haagen Siversen Støllen
  for modvillighed med ??????

  H??? fogden tilspurde almuen om iche det ???
  bevist at efterskrefne Hans Majts gaarder har i mange Aar
  liged øde og Ao 1713 brugt for afgift saasom
  Staune bruges af Tron Arens. for 2 Rd. 2 -
  Øfde flaa 8 - -
  Noch øde flaa 8 - -
  gudnes bruges af Olle Larsen 4 - -
  begge Aas gaardene ad 9 Rd 18 - -

  Huortil Almuen Svarede at ingen ??? gaarder
  for ????????????????

  Peder Halstensen Hafdal, fød paa bemd. Postbonde gaard
  lod læse en bøxelseddel paa den gaard Neder Bradset skylder
  til Hans Kongl. Majt. med Bøxel et Spand, som opsider
  Aren Jonsen formedelst hans og S??lig hand Quindes skyld
  store Alderdoms skyld oplader, imod Vilkor hand dem skal
  deres lifstid forsørge, dog beholder de gl. folch til brugs
  det halfve Spd saa lenge de løster eller lever, ihuor Vel bøxel
  til fulde er betalt efter Loven. Uudsted af Kongl. Majt.
  foget Sr. Hans Ibsen d. 16 Novembr 1713 og ved yder
  mere anlangende ?????? d. 12 febr 17141
 • 30 juli 1714 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Halsten Engelsen Sælen, Giødde Arensdatter og Otte Efvindsen.
  1A04 Folio 114

  Anno 1714

  d. 30 Julj paa Horstad i Rennebo

  Otte Evindsen Saugestad lod læse en bøxelseddel paa
  den halve paart udi Saugestad som er 1 øre 18 Mlaug udsted
  af landrotten Mag. Bastian Witt d. 11 December 1713

  Tron Olsen lod læse en bøxelseddel paa den gaards Skam-
  ferdsetter, skylder til hans Kongl. Majts 12 Mlaug, udsted af
  Kongl. Majts foget Sr. Hans Ibsen d. 2 Junj 1714

  Sr. Christen Brun lod læse en bøxelseddel paa en ?????

  Folio 114b

  Peder Jensen Lie lod læse et skiøde paa en plaz beliggende
  imellem Sundset og Lie uden nogen leye at ligge for, kaldis
  Engelstrup?, som hand kiøbt haver af Contecteur Davit Tomesen
  d. 12 December 1713 huorimod almuen kunde berette at ???
  Platz skal ligge i Kongens Alminding, huorfor fogden ???
  at samme platz bør legges for leye

  for leyermaals bedrift var Indstefnet Jon Jonsen Staune
  og som hans Quinde er kommen for tilig tilkiendt at bøde 3 1 12

  Halsten Engelsen Hool var iligemaade for leyermaal
  Indstefnet, begaaed med Giødde Arensdatter beggis første forselse
  hand møtte og Quindfolched var siugforegaf tillige
  Haagen Hool at de vil Egte, saa som de bekiendis at være saa ud
  fattige at de iche kand svare fulde bøder, da gives dem herved
  Delativn at de inden neste ting ??? ??? at blive i
  ringeste trolovede, saa fremt de da iche ????????????

  ??? leyermaals sag imellem Siver Andersen Horstad og
  Kari Olsdatter Grindal huorom paa Fol: 110 er giort an???
  huor hans bekiendelse er at hand iche til dette siste barn er fader
  saa som hand iche har haft uden en gang med hende og det om
  trent en maaned før Jul.
  ...1
 • 12 november 1714 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 127

  Anno 1714

  d. 12 November paa Horstad i Rennebo

  for leyermaals bedrift var indstefnt Sifver
  Andersen horstad og Kari Olsdatter Grindal begges anden
  forselse dog seperat, huorom paa Fol 110 og 114 er
  giort anhang, de møtte for Retten og var da hans
  ??? ??? ind hans bekiendelse, hurfor de
  begge efter forordningen tilkiendis saa som de
  inted har at bøde med hand at ??? til
  festningen og hun til spindhused

  Enchen Brit Slette? hafde i Retten ladet indvar-
  sle Peder Svensen Indset for sin odelsgaard gisen-
  aas 6 Mlaug som hun igien forlanger at indløse som
  for lang tid siden er Pantsat til hans H. Jørgen
  Brant og siden Transportered
  Peder Svensen møtte iche, allene bergskriveren
  Sr. Hans Møller Indfant sig og Referered at
  ??????? ...

  Folio 128b

  Halsten Engelsen Hool har besoved Jødde Arensdatter
  Jon Wold og Torgir Loncke? gaar i løfte at de vil Egte
  huorfor de efter lov bøder 3 1 12

  Hr. Olle Tønder hafde i Retten ladet Indstefne Husm.
  Oll. Ols. Ramblo for Restende offer eller husm.
  arbeide til Prestegaarden
  ...

  Folio 129

  Hr. Olle Tønder hafde i Retten ladet indstefne Efter???
  for Resterende skyld og føting til og fra kirketienesten? neml:
  Sifr og Olle Gundersen Gisenaas for udlagt skyld 1 ort 2 s
  Enchen Giertru og Per Gisenaas 1 ort 12 s
  Sifr Sundset 1 ort 12 s
  Jens Sivers.? olle Hans idb 1 ort 12 s
  Jon og Hans Heverlj 1 1/2 ort
  Jon Hafdal 1 ort 12 s
  samt derforuden Nattehold?
  ligeledis hafde Hr. Niels indstefnet en deel for
  samme Neml: Olle Arens. Niels Olsen, Olle Mathis.
  Rasmus Gisenaas, Asbiørn Langklop, Aren Dalen
  Anders Slette? og Peder Støllen
  ...1
 • 24 januar 1715 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 140b

  Anno 1715

  d. 24 Janv. paa Horstad i Rennebo

  Peder Jons. Grindal fortilig afled barn med
  sin Quinde tilkiendis as bøde 3 1 121
 • 22 juli 1715 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 152b

  Anno 1715

  d. 22 Julj paa Horstad i Rennebo

  lod Rasmus Lødens. oplæse en bøxelseddel paa 1 1/2 sp.
  udi den gaard Aas som har lenge ligged øde, og paa afgift ...

  Olle Kolbends. lod læse en bøxelseddel paa 1 Ml. i Seyerdalen
  kaldis lil bachen som er anlagt for ...

  Arn Pedersen lod læse en bøxelseddel paa 1 Ml af en platz
  kaldis Ringen udsted af ...

  Evind Arensen lod læse en bøxelseddel paa 2 øre 6 Mlaug i den
  gaard Gudnes Trunhiems Pastorat gods og udsted af ...

  ...

  Folio 153b

  ...

  Jacob Jacobsen lod læse en bøxelseddel paa 2 Marklaug udi
  een af Seyerdalsplatzerne kaldis Bachenberg ...1
 • 31 oktober 1715 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 165b

  Anno 1715

  d. 31 october paa Horstad i Rennebo

  Lisentenede? Soldat Angrim Svends. lod læse en bøxelseddel paa 18?
  med bøxel over 1 øre, som siger den halve part i gaarden udsted af Kongl.
  ...

  Halsten Jonsen Wold lod læse en bøxelseddel paa bmd. gaard Wold i
  Rennebo ...1
 • 20 januar 1716 på Horstad, Rennebu.
  1A04 Folio 168

  Anno 1716

  d. 20 Janvarj paa Horstad i Rennebo

  Ingebrigt Arensen Lien fortilig afled barn med sin quinde
  Marit Olsdatter Buum ...

  Knud Olsen Gudnes Iligemaade fortilig afled barn med sin quinde
  Randi Fridrichsdatter ...

  Clemmed Andersen Skierve ligedan fortilig afled barn
  med sin Quinde ...

  Soldat Olle Estensen Hool ligeledis fortilig afled barn med sin
  Quinde Guru Rasmusdatter ...

  ...

  Folio 169

  ...

  Fogden tilspurde Almuen om den tøs Guru Jonsdatter
  Flaa der var besoved af Siver Andersen Horstad, og d. 16 octobr
  1713 var dømt at bøde 6 Rigsd. eller straffes paa kroppen, bad
  derfor almuen vilde give deris svar om hendis tilstand, saa
  som hand ??? ingen bøder har bekommed erfter paastraf
  dertil svared almuen at hun ingen bøder kunde betale, og derfor er af-
  straffed med fengsel paa kroppen. Huorpaa fogden
  et Rigtigt tingsvidne var begierende, som hand og tilstilled.1
 • 13 juli 1716 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Angrim Svendson og Gjertrud.
  1A04 Folio 183b

  Anno 1716

  d. 13 Julj paa Horstad i Rennebo

  for leyermaals bedrift var indstefnet Angrim Svendsen
  Vangseng og Giertru Nilsdatter, de ere gift tilkiendis at bøde 3 1 12

  Anders Andersen Skierven har fortilig afled barn med sit
  trolovede Quindfolch Jødde Pedersdatter bøder 3 1 12

  ...

  Gilles Pedersen Svend har fortilg afled barn med sit trolovede
  Quindfolch Ildri Olsdatter tilkiendis at bøde 3 1 121
 • 30 oktober 1716 på Horstad, Rennebu. Følgende personer er nevnt Otte Efvindsen.
  1A04 Folio 190

  Anno 1716

  d. 30 october paa Horstad i Rennebo

  ...

  Folio 191b

  ...

  Otte Evindsen Sougestad har fortilig afled barn med sin
  trolovede fæster tøs tilkient at bøde 3 1 12
  Tor Knudsen T???myren har fortilig afled barn med sin
  Quinde tilkiendis at bøde 3 1 121
 • 9 november 1717 på Wold, Meldal. Følgende personer er nevnt Ingebregt Endresen og Gjertrud Olsdatter Reberg.
  1A04 Folio 232

  Anno 1717

  9. Novembr paa Wold, Meldalen

  Ingebrigt Endresen Steene fortilig avlet barn med sin qvinde Giertru Olsdt..2
 • 27 oktober 1719 på Skierve, Rennebu. Følgende personer er nevnt Guri Andersdatter Ramlo, Jon Olssen Merchesbrechen, Ingeborg Olsdatter, Stener Trondson, Anne, Gjertrud, Løden Troensen og Ingeborg Engelsdatter.
  1A04 Folio 278b-279b

  Anno 1719

  d. 27 octobr. paa Skierve i Renneboe

  ...

  folio 279

  ...

  Gyri Andersd. brechen fortilig afled barn med sin
  mand soldat Jon Olss. brechen, og som det er hans første
  forseelse bøder hun 1 - 12

  Ingeborg Olsd. Skierve iligemaade afled barn fortilig
  med sin mand Steener Skierven Soldat som bøder 1 - 12

  Enchen Anne Meslo hafde i Retten stefnet Giertru Flaa for 1 faar
  som hendes sl. mand Løden Meslo hafde hende bevilget? paa sin myndling Erich
  Toresen Veigne af b??? arv. Var laug. stefnet men møtte
  iche self, allene hendis søn Lars Flaa fremkom og mente hans modr iche
  kunde svar den ??? efterdi Lødens modr Ingbor Flaa hafde ???
  ??? ??? taget s??? derfra. Huortil hand iche har bevis
  da som det af Lars Flaa paa sin moders veigne tilstaar
  faareds annammelse, men iche har nogen bevis paa den
  at???ing. Huorfor Retten Erkiender at som dette faar
  har væred af ??? ???, bør Giertru Flaa same betale til
  ??? med ??? 1 ort ??? til Myndlingen saa som
  enchen meslo staar til ansvar for3
 • 16 februar 1720 på Merch, Rennebu.
  1A04 Folio 283

  Anno 1720

  d. 16 Febr. paa Merch i Renneboe

  Tron Olsen Shamferdsetter har fortilig afled barn
  med sin Quinde Guru Einrsdatter bøder 3-1-12

  Knud Olsen Reiten iligemaade fortilig afled barn med
  sin Quinde Giertru Rasmusdatter Reiten bøder 3-1-12

  Lars Olsen lod læse en bøxelseddel paa een
  øris leye udi Merk, hannem oplat af forb???
  lensmanden Erich Merck

  Ole Olsen lod læse en bøxelseddel paa 12 Mlaug
  udi øde Wold4
 • Tingbok nr 4 slutter i 1720

Kildehenvisninger

 1. [S609] Orkdal Tingbok nr 4 1711 - 1720.
 2. [S609] Orkdal Tingbok nr 4 1711 - 1720: Folio 232.
 3. [S609] Orkdal Tingbok nr 4 1711 - 1720: Folio 278b.
 4. [S609] Orkdal Tingbok nr 4 1711 - 1720: Folio 283.