Tingbok nr 5

f. 1720, d. 1727

Resten

 • Tingbok nr 5 starter i 1720
 • 16 februar 1720 i Rennebu.
  1A05 1A05 Folio 2b-3a

  Anno 1720

  Rennebu

  16 Ferbru

  Lars Olsen lod læse bøxelseddel paa 1 øris lige udi Merck som hans farbroder Erich Lars. for ham oplat haver udsted af Kongl. .. d. 27 Febru 1719 (står october under Febru)

  Olle Olsen lod læse en bøxelseddel paa 12 ??? udi øde Wold udsted af Kongl. ... d. 17 Febru. 1720

  Tron Olsen Skamferdsetter var indstevfet som fortilig hafd afled barn med sin Qvinde til kiendis at bøde 3-1-12

  Knud Olsen Reiten Iligemaade fortilig afled barn med sin qvinde Giertru Rasmusdatter tildømes at bøde 3-1-121
 • 15 juli 1720 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Jon Lonche, Marit Fredriksdatter Lånke, Ole Andersen Lonche og Angrim Svendson.
  1A05 Folio 8b-

  Anno 1720

  15 Julj

  Rennebu

  Soldat Olle Andersen lod læse en bøxelseddel paa ??? i Stamne udsted af fogd. ... 16 Febr. 1720

  Soldat Olle Jonsen lof læse sin bøxelseddel paa ??? udi Rise som sl. P??? Kaasbøl? har været Ejende, udgived af Kongl. ... 15 Febr. 1720

  Svend Angrimsen og Angrim Svendsen fader og søn lod
  læse deris bøxelseddel paa Wangseng hvor 18 ??? og mod
  bøxel over aqlt 2 øre, den første er udsted til faderen d. 31 octob
  1702 af Andreas Parelius? d. anden til sønnen d. 22 Julj
  1715 af fogden ... begge fornyed af Velbr.
  ... d. 20 Febr. 1720

  Tøris Jonsen lod læse en bøxelseddel paa 2 øre i Houg
  udsted af Kongl. ... 17 Ferbr. 1720

  Haldo Olsen lod læse sin bøxelseddel paa 2 1/2 øre i Reberg
  udsted af Rector ... 4. Febr. 1720

  16 Dito (Julj)

  Olle Larsen ... bøxelseddel ... udi Gundnes som hand skal nyde uden bøxel formedelst ???? ... 27 october 1719

  Bergskriveren Hr. Hans Møller hafde ??? ladet
  indvarlse Tron Gudnes, og ???? uden ladet giort protocolativ
  anlangende? noget hø som hand hafde sig bemegtiget fra
  Fridrich Gudnæs i Wangseng, blef i gaar og i afttes paa
  raabt. Men Citanten mødte iche ....

  Folio 9
  ...

  Tore Elindsen? Rønningen var indstefnet , som
  fortilig hafde afled bbarn med sin Qvinde bøde 3-1-12

  Soldat Jon Lonche fortilig afled barn med sin Qvinde
  Marit Fridrichsdatter, og som det er hans første
  forseelse tilfindes han at bøde 1-0-12

  Folio 9b

  Olle og Svend Birchager hafde ??? ladet for Retten
  indvarsle Enchen Herem? for 2de Koofødsel 5 ort, Enchen
  Nesiø ligedan for 2 ????????????????
  ...1
 • 2 november 1720 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Peder Pedersen.
  1A05 Folio 22

  Anno 1720

  d. 2 Novembr

  Rennebu

  For leyermaal ????? Peder Peders. Støllen og Ingebor Olsdatter Buen beggis første foreseelse
  de mødte iche allene faderen til han fremstod og bad for sin søn
  som det er en ungdoims daarlighed i det hand kun er 15 aar gl. og ey
  har Vared til Gudsbord, er ganske forarmed

  Kongl. Majts. foget paastod at de bør betale fulde bøder eller
  i mangel at straffes med fengsel paa kroppen? /:Nu mødte hun :/
  ??????????????? forklarede deres store fattigdom
  ............

  Soldat Endre Erichsen Tverdalm fortilig afled børn med
  sin Qvinde Lisbet Michelsdatter

  Elj Ellefsdatter Lie fortilig afled børn med sin mand
  Ellef Olsen Soldat

  Marit Jonsdatter Heverli? for tilig afled barn med sin
  troloved soldat Knud? Arens. Heverli?1
 • 1 februar 1721 i Rennebu.
  1A05 Folio 35

  Anno 1721

  1 og 3 Febr

  Rennebu

  Anne Olsdatter Gudnes fortillig afled barn med
  sin festermand Gunder Erichs. Stamne hans første
  gang, hun tilkiendt at bøde ...

  Husmand Evind Siversen Hool fortilig afled børn
  med sin Qvinde Randi Olsdatter bøde 3-1-121
 • 21 juli 1721 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Ola Jonson Rise, Anne Larsdatter og Fredrik Evenson Grøtte.
  1A05 Folio 50b

  Anno 1721

  21 Julj

  Rennebu

  Folio 52

  Fridrich Grøtte? var indstefnet at svare egteskabe bøder for sin
  datter Sl. Ingebor som fortilig hafde afled barn med sin mand Corporal
  Anders Halfvs. Grafaxel hans første forseelse

  Fridrich Gudnæs forklared at hans Mog har loved at svare bøderne
  huilched lensmanden imodsagde, og forklarede Corporalens ord, som
  sagde efterdi fridrich grøtte har bemegtiget sig d. sl. quindes
  efterladte ejendeler, hand og bør svare bøderne

  Hvorfor Retten kiender at Friderich grøtte bør i denne
  Regard at Svare sin datters bøder med 1 ? 12 ?

  Anne Larsdatter Rise hafde fortilig afled barn med sin
  mand soldat Olle Jonsen Rise begges første forseelse
  hun tilfindes herved at bøde 1 ? 12 ?

  Brit Olsdatter grafaxel? besoved af soldat Evind Lars. Hammer?
  begges første forseelse, hun møtte for retten med sit fødde
  barn, og ...

  Olle Jonsen Hammer? en gl. bedaget mand fremkom for
  retten ???????? og beklagede at hand nød-
  vendig har foraarsaget at lade sin søn Jon Olsen
  indstefne for Retten, formedelst usømmerlig og ufor
  svarlig behandlinger, med hannem udi hans store alderdom
  de møtte begge for Retten, og udbrød med med haande
  ord imod hinanden, som dog de groveste udfalt fra sønnen
  imod faderen, som vel saa strax ...1
 • 23 oktober 1721 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Knut Jonson Aas.
  1A05 Folio 68

  Anno 1721

  23 october

  Rennebu

  Brønild Rasmusdatter Gissenaas besoved af soldat
  Peder Jonssen hans første forseelse hun bøder 1 - 12

  Knud Jons. Aas for tilig afled barn med sin qvinde
  tilkient at bøde egteskabs bøde 3-1-12

  Rasmus Ry lod publicere et skiøde paa sin gaard Ry
  skylder et half spand, som hand for 50 Rigsd. kiøbt hafer af
  Inger Pedersdatter ??? sl. Anders Jørgens. Parelius
  d. 12 Aug 1721 til vitterlighed underskreved aft hr. Petter Fouch?1
 • 6 august 1722 på Merch, Rennebu.
  1A05 Folio 83-84

  Anno 1722

  d. 6 Aug. paa Merch i Rennebo

  1. for leyermaal bedrift var indstefnet Tron Halstens. Gudnes
  som fortilig hafde afled barn med sin quinde tilkient at bøde 3 1 12
  2. Olle Knuds. Shamferd fortilig afled barn med sin quinde
  deris første gang, bøder 3 1 12
  3. Elj Pedersd. Aas fortilig afled barn med sin Mand Sold.
  Jon Ols. Øfne hans første, bøder hun 1 - 12
  4. Giertru Sifversd. Gaarset fortilig afled barn med sin mand
  Einer Torgersen Shouge hans første, hun bøder 1 - 12
  5. Lars Ols. Merch fortilig afled barn med sit fastefolch Rannj
  Rasmusdatter Grindal tilkient at bøde 3 1 12
  6. Randi Andersdatter Stamne besoved af soldat Anders Uf
  hans første gang, hun bøder 6 - -

  ...1
 • 29 oktober 1722 på Merch, Rennebu. Følgende personer er nevnt Gunnild Troensdatter og Fredrik Evenson Grøtte.
  1A05 Folio 90b-92

  Anno 1722

  d. 29 october paa Merch i Rennebo

  Olle Ellefsen Rise var indstefnet formedelst hand
  fortilig hafde afled børn med sin Quinde Anne Ifrsd.
  Rise tilkiendis at bøde 3 1 12
  For leyermaalsbedrift var indstefnet Arn Rasmusen
  Gisenaas og Marit Siversdatter Botnen begges første
  forseelse. Almuen E??? bevidned at de var begge
  saa forarmede at de har knap klæderne paa kropen.
  Efter Kongl. Majts. fogets i ??? blef saaledis
  dømt I anleding lovens 6 bogs 13 Capit 1 Art. at de
  bør straffes med fengsel paa kroppen og at staa i gab-
  stochen 1/2 timme for og 1/2 tim efter Prædichen.

  Folio 91

  ...

  Folio 91b

  ...
  Gunild Tronsdatter Hafdal hafde i retten ladet indstefne
  Fridrich Gudnes nu Grøtte formedelst hand sig tilholder at være
  odelberettiget udi 1 øre 6 Ml odelsgods ??? Spellen 18 Ml og Grøtte
  6 Mlaug, som hendis stefing af 22 Septbr 1722 - som blef
  oplæst og hun formener? paa sine børns veigne som er af Elste
  broder linie at være odelsberettiget til.
  paastod derfor at hand shal fremvise sin adkomst med skiøde
  eller skifttebref at hand skal eye alt samme odel udi denne
  store slegtelinie.
  Dernest fremlagde hun et Document med forklaring paa
  slegtslinien under dato 12 Novbr 1717 - Tron Halstens. Gudnes
  huorefter hun paastod at Fridrich Gudnes motte tilholdis?
  at fremskaffe sine adkomst breve til bmd. 1 øre odelsgods
  at hand som den ouger? skal saaledis tilholde sig det som hand
  ingen lougl. Rett kand have til
  Fridrich Gudnes møtte og beraabte sig paa ey at have
  andre brev end de som er indført udi laugmandsdommen
  unedr Dato 10 Janv. 1718 som blef igiennem seet, men
  findes iche saa fuldkommen som forlanges, iche heller
  kand Fridrich Grøtte bevise huerchen med skiøde , skifttebref
  eller adkomst, ey heller at hand er af den elste slegte linie
  Men tvert imod beviser Gunild med Aren Sundsett at
  der var et andet bref som kunde giøre den nermere forklar-
  ing herom det samme har og Jon Jonsen og flere seet
  men endskiønt hand var stefnt møtte iche
  Fridrich Gudnes med adskillige udflugter brugte
  de ????? som iche kunde være tilstrechelig
  da som Gunild Hafdal har adskillige gange søgt Fridrich
  Grøtte anlangende samme ad???? til dette gods at
  hand allene er det Eyende. Saa paa det Retten en gang
  for alle kand ??? fra denne sag ??? forelegge
  Fridrich Gudnes at fremskaffe sin adkomst til dette gods
  til første ting med ??? og der paa dom anhøre

  Folio 92

  ...1
 • 20 februar 1723 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Jens Fredrikson Grøtte.
  1A05 Folio 103

  Anno 1723

  20 Febr. paa Merck i Rennebu

  Anders Toresen Kosberg fortilig afled barn med
  sin Quinde Marit Larsdatter ??? bøder 3 1 12

  Fremkom for Retten Jens Fridrichsen Gudnes
  nu Grøtte og proponered med Paastand at hand nu for
  Retten offentlig Lyser sin odelsløsning Retten
  til hans forfedris og faders odelsgods udi Grøtte og
  Vangseng her i Rennebo skylder 1 øre 12 Mlaug
  huilched hannem efter begier beshreven gives af Retten

  Fogden tilspurde Almuen om Arn Rasmus. Gisenaas
  og Marit Siversdatter botnen for deris leyermaalsbøder
  var afstraffede, de svarede Ja, der paa ting vidne1
 • 25 juni 1723 i Rennebu.
  1A05 Folio 108b-110

  Anno 1723

  25 Juny

  Rennebu

  Folio 109

  28 d.o.

  Folio 109b

  Poul Olsen Herem fortilig afled barn med sin Quinde

  Rani Arensdatter Herem fortilg afled barn med sin mand soldat Olle Olsen Herem

  Ingri Svendsdatter Bierchager fortilg afled barn med sin mand Sold. Erich Peders. beggis første forseelse

  Ingeborg Toresdatter Grindal fortilig afled barn med sin mand soldat Endre Jonsen Grindal og som det var beggis første forseelse1
 • 30 oktober 1723 på Merche, Rennebu. Følgende personer er nevnt Løden Olsen Vangseng, Marit Ingebrigtsdatter, Haldoe Rasmussen og Marithe Friderichsdatter.
  1A05 Folio 140b

  Anno 1723

  30 october paa Merche Rennebo

  Folio 141

  Løden Olsen Vangseng, fortilig afled barn med sin Quinde
  Marit Ingbrigtsdatter ...

  Haldo Rasmuyssen Ry, fortilig afled barn med sin quinde
  Marit Fridrichsdatter ...

  Olle Joensen Shamferd besoved Sønnef El???dsdatter Flaa
  begges første forseelse ...1
 • 2 mars 1724 på Merch, Rennebu.
  1A05 Folio 151

  Anno 1724

  2. Martj paa Merch i Rennebo

  for leyermaal bedrift var indstefnet Ellef Engels.
  Meslo og Guru Evindsdatter Uff huorom var giort anhang?
  siste ting. De møtte for Retten hand lige som før
  fragich at hand aldrig har haft nogen legemlig omgiengelse
  med hende, hun paastog at hand har mange gange
  ligged hos hende, med ydermere fremførte Kari Peders-
  datter Uff huilchen bekiente at bemd. Ellef Var hos sig
  og bad ??? Vilde bede Dito Guru at komme ud til sig
  som hun iche giorde, Guru beretter at hand iche var hos
  hende dend Natt, mend både før og siden.
  Hand som var 19 Aar gl. bekiente at hand
  mangen gang har ligget hos Quindfolch her i bøgd.
  som har Væred Sedvanlig?, men iche haft noegn omgien-
  gelse, men vil giøre sin Eed at hand iche har haft
  nogen legemlig omgiengelse med nogen, jo ???
  ydermmere sagde at her er mange Mend i bøygden
  der i deris ungdom har haft deris gang paa
  fiøsgielden, men hand er uskyldig for dette tilleg??

  Folio 151b

  ydermere efter Exammen var hand merchelig
  variabel og tilmed giorde temmelig forgribelser
  i Retten imod loven med skieldsord med videre
  som var utaalellig for Retten at anhøre.
  Quindfolched Guru 22 aar gl. vilde giøre sin Eed
  at hand er hendis rette barnefader og har aldrig
  haft med nogen anden at bestelle end med hannem
  hund kunde ingen anden udlegge som hafde sin
  gang til hende med Videre og hun paastod at hand ich bør giøre Eed

  Kongl. Majts. foget paastod at som Ellef Engels.
  har merchelig forgrebef sig mod loven hand derfor
  og bør undgielde. Thi blef saaledis afsagt.
  Retten maa med stor fortrydelse
  fornemme denne sags Vanskelige beshaftenhed
  i det hand vil giøre sin Eed, ey at haver haft nogen
  legemlig omgiengelse med bemd. Guru Evindsdatter
  da som hand er meget variabel udi denne
  handel, og dertil befrielse vil giøre eed, huilched
  samme iche kand tilladis af den Raison eed
  imod Eed bør iche ??? antages, og tilmed tilstaar
  hand at have ligget i seng hos hende men iche giort noget
  Iche desmindre kiender Retten for billigt at
  hand findes iche saa uskyldig som hans varngvished
  vil forklare, dend og hendes bekiendelse i bo???
  nød, samt barned er ham tilkristend, huilched
  staar fast, alt saa tilkiendis ??? Ellef
  Engelsen og Guru Evindsdatter begge først
  at staa kirchens Desciplin og dernest hand
  at bøde til Kongen 12 Rigsdr. og hun 6 Rigsdr.
  og som hand her foruden har erted? sig
  mod ??? ord imod sin ContraPart for Retten
  Efter ??? pag 15-6-3 og 5 Art
  bødet hand tilsammen 12 lod sølf.

  Folio 152

  Tore Michelsdatter, fortilig afled barn med
  sin mand Soldat Aren Johans. Hosett begges
  første forseelse hun bøder ...
  Elj Nielsdatter Søaas fortilig afled barn
  med sin mand soldat Peder Hafdal begges første
  forseelse hun tilkient at bøde ...
  Olle Ingbrigt. brubachen hafde i Rette ladet
  indstefne Siver Amunds. Gissenaas for knifsaar
  paa hannem forøved i høst, huor hand da hafde
  saared med Knif sin Egen datter og Mog i same ???
  forklared at hand kom derind og drach en shaal
  øl med dem, da Raabte datteren Marit Sifrsd.
  kom og hielp, da Siver hafde sin Knif ude var drochen?
  hand kom til afværge da shar? hand hanem i loored? og
  ??? i fogden ??? Presten saa hand iche kunde
  giøre noget arbeide i 6 uger. Paastaar en
  Retmessig dom til opretning.
  dernest fremførte hand sine besigtelse vidner
  Neml. Rasmus Gissenaas og Erich ibd. huilche
  efter aflagde Eed bekiente at de pa begier
  besaa shaden paa ham, da var hand beshadiget som
  forshreved staar og 5 uger dernest kom de
  atter at besee shaden, da var den iche fuldkom-
  legt, paa de andre belf de iche begiert at see
  nogen shade
  Siver Gissenaas blef paaraabt, men
  møtte iche, ihuor vel hans søn Haagen møtte og tilstod
  at faderen var lougl. stefet, men var syg
  saa i anledning af Lovens 1 Bogs 4 Capit.
  32 Arti: oprettes denne sag at møde
  til neste ting, huor sagen til Endshab
  ved dom shal afgiøris.

  Folio 152b

  Fremkom for Retten Velbyrd. Hr. Capit. Lambertz
  som giorde et Spørsmaal til menige Almue, om
  det iche Er Almindeligt for en huer bekient at da hand
  ved ved sessionen udi deris Kongl. Majts. tieniste
  forretninger, og ved sin hiemkomst, møtte
  ham den uløchelig hendelse at hans beboende
  gaard Wold af ???. Var afbrenet tillige med hans anden
  Eyendeele, Sa??? hand iche kunde spetifisere i det
  hand hafde iche Viedere? i behold, end de klæder hand
  hafde paa sig ved sin hiemkomst. bad derfor d??
  tingsøgende Almue herom vilde give deris sandferdig
  be??idenhed. Huortil Almuen Enstemmende
  som alle af en mund Svarede, at detr sig saaledis udi
  ald sandhed forholder ????? som Hr Capit.
  til hans store shade. Huorpaa hand et
  uvilligt tingsvidne var begierende huilched hanem
  iche kunde benegtis
  Anders Fridrichs. som hafde Egted Siver Olsen
  Spellen lod læse et skiøde paa 8 1/2 Mlaug udi Dito
  Vangsøyen Datered d. 28 october 1707 og til
  vitterlighed af Svend Rasmus. og Olle Bierchager
  Peder Biørs. Moe lod læse En bøxelsedl. paa Moe skylder ??
  udsted af Hr. ??? R. Shøller d. 28 Decbr 17231
 • Mellom 12 juli 1725 og 31 desember 1727 på Merch, Rennebu.
  1A05 Folio 200

  12.7.1725

  Merch, Renneboe

  Mallene Arnsdatter Ibroen fortilig med sin mand Olle Jons Braset, begges første

  Halsten Pedersen Hafdal lod publisere et skjøte paa 2 1/2 øre udi Hafdal udstedt af selgeren Hr. Capitain Petter Wisløf udi Tronhiem d. 12 december 1724

  1A05 Folio 200b

  16.7.1725

  Opdal

  1A05 Folio 202

  13.8.1725

  Fandrem, Ørchedal

  1A05 Folio 203

  12.10.1725

  Opdal

  1A05 Folio 205

  17.10.1725

  Merch, Renneboe

  Randi Jonsd. Aas fortilig med sin fæsting soldat Olle Ols. Horstad, begges første

  1A05 Folio 205b

  19.10.1725

  Kalstad, Meldal

  Kirsti Jonsdatter Halset fortilig besoved af soldat Anders Svinsaas, hans første

  Marit Siversdatter Damlie besoved af Peder Jonssen Aas, begges første

  1A05 Folio 206

  24.10.1725

  Fandrem

  1A05 Folio 216

  7.2.1726

  Fandrem

  1A05 Folio 218b

  13.2.1726

  Kalstad, Meldal

  Marit Jørgensdatter besoved af Tolluf Nordvold, begges første forseelse

  Anders Dal paa Grudtsetter som forrige ting var indstefnet for begaaed leyermaal med Marit Olsdatter Damlj

  1A05 Folio 219b

  15.2.1726

  Merch, Renneboe

  Anne Svendsdatter Shildrup lod læse et skiøde paa 6 Marklaug med bøxel i Shamferd udsted af Michel Shildrup d. 12 febr. 1726

  1A05 Folio 224

  18.2.1726

  Opdal

  1A05 Folio 226b

  3.6.1726

  Merch, Renneboe

  Randi Fridriksdatter for retten fremkom med sit diebarn ??? Tron Halstenses qvinde Marit Jonsdatter ???

  1A05 Folio 230b

  25.7.1726

  Fandrem

  1A05 Folio 234b

  30.7.1726

  Kalstad, Meldal

  Lejermaal Ingebrigt Fridrichs. Lund og Anne Knudsdtr. ???dal, begges første

  1A05 Folio 235b

  2.8.1726

  Merch, Renneboe

  1A05 Folio 237

  5.8.1726

  Opdal

  1A05 Folio 238b

  30.9.1726

  Orkdal

  1A05 Folio 241

  7.10.1726

  Fandrem

  1A05 Folio 243

  11.10.1726

  Kalstad, Meldal

  Marit Erichsdatter Storsten? besoved af soldat Sten Pedersen Mor?houg?, hendes første, hans anden

  Guru Olsdatter Miøn besoved af soldat Olle Olss. Langset

  Lars Larsen Sneen besoved Ingri Rasmusd. Hilstad, begges første

  1A05 Folio 244

  14.10.1726

  Merch, Renneboe

  den forige og bedaged gl. lensmand Erich Larsen Merch tillige med hans brodersøn Lars Olsen lod oplæse en Contract
  som de hafde indgaaed, bestaaende at hand ey allene hafde afstaaed til sin brodersøn sit lemsmands Embede, men end og
  den halve part udi Kongens gaard Merck, samt udi aflsgaarden Aas den halve part med ??? efter deris Contractis indhold
  under dato 16 Febr. 1726 til Vitterlighed under Mathias Shaanlunds haand

  For leyermaals bedrift var indstefnet Olle Erichs. Shamferd og Randi Erichsd. Wangseng, hans anden, hendes første

  Anne Svendsdatter Shamferd fortilig afled barn med sin mand soldat Michel Evindsen, begges første forseelse

  1A05 Folio 247

  17.10.1726

  Opdal

  1A05 Folio 250b

  10.11.1726

  Øyen i Ørchedalen

  1A05 Folio 252

  24.1.1727

  Fandrem

  1A05 Folio 260

  28.1.1727

  Kalstad, Meldal

  Marit Erichsdatter Drulj besoived af soldat Aren Rasmussen Espaas, begges første. Hendis fadr cavered at de skal Egte inden neste ting

  1A05 Folio 261b

  31.1.1727

  Merch, Renneboe

  ???? for lejermaal bedrift var indstefnet forrige ting og nu til dette ting at møde ??? og som han nu igjen hafver begaaet leiermaal med Rangnild Evindsdatter

  1A05 Folio 264b

  3.2.1727

  Opdal

  1A05 Folio 269b

  25.6.1727

  Fandrem

  1A05 Folio 272

  30.6.1727

  Kalstad, Meldal

  1A05 Folio 272b

  30.6.1727

  Merch, Renneboe

  For lejermaals bedrift var indstefnet Olle Erichsen Shamferdsetter og Rangnild Evindsdatter ...

  ... Tron Stamnes qvinde ...
  ... Anne Stamne ...
  ... som Tron Stamnes skiøde ...
  ... siden 1705 ...

  1A05 Folio 273b

  3.7.1727

  Opdal

  1A05 Folio 276

  21.8.1727

  Fandrem

  1A05 Folio 281

  13.10.1727

  Opdal

  1A05 Folio 285

  17.10.1727

  Merch, Renneboe

  1A05 Folio 287b

  20.10.1727

  Kalstad, Meldal

  1A05 Folio 288

  24.10.1727

  Fandrem1
 • 13 februar 1726 på Kalstad, Meldal. Følgende personer er nevnt Tellev Andersson Nordvoll.
  1A05 Folio 218b-219b
  Anno 1726 d. 13 Febr.
  Kalstad udi Meldalen

  Jon Ols. lod læsse en bøxelseddel paa En øre 6 Marklaug
  udi Foss udsted af Præste Envhen Madme. Margrette
  Kirstine Sl. Hr. Olle Tønders d. 24 Julj 1725

  Anders Staverlj lod læsse en bøxelseddel paa 18 Marklaug
  udsted af Mad. Margrette Kirstine Sl. Hr. Olle Tønder
  d. 16 Novbr. 1725

  Reversen lydelig af Retten oplæst af samme dato
  for Leyermaals bedrift var indstefnet ??? (AST: Kirsti eller Marit, et navn skrevet først deretter det andre skrevet over)
  Jonsdatter ??? (AST: noe skrevet først og deretter overskrevet med noe annet) besoved af soldat Ouden
  Svinsaas hans første forseelse hand møtte
  og tilsod at have haft leyrmaal omgiengelse
  med hende, men det kand iche komme?
  paa hans Reiging udi den 7de Uge, med
  viedere hans undskyldinger til befrielse
  Huilched anlediget Retten at forestille
  hannem om hand kunde fralegge sig dette med Eed
  dertil han svared at hand før vil lide huad
  som paafølge kand førend hand det vil giøre
  derpaa dømt og afsagt
  Efter denne sags beshaftenhed tilkiendis
  bemd. Marit Jonsdatter efter Lovens
  6 bogs 13 Capit. 1 Art. at bøde til hans
  Kongl. Majt. som hun forige ting er dømt 6 Rigsdr.
  og hand efter forordningen for bøder frikiendis
  saa som det befindis dette at være hans første gang

  Marit Jørgensdatter besoved af soldat
  Tolluf Nordvold begges første forseelse
  hun som de iche Egter tilkiendis at bøde 6 Rdr.

  Anders Dal paa Grutsetter som forige ting og nu
  var indstefnet for begaaed leyermaal med
  Marit Osdaater? Dulj møtte endnu iche, men vil
  henshyde? sig under Verched, huorom hand ingen frihed
  ladet ??? tilkiendis at bøde 12 Rdr.1
 • Tingbok nr 5 slutter i 1727

Kildehenvisninger

 1. [S610] Orkdal Tingbok nr 5 1720 - 1727.