Engel Ellevson1

f. 1729, d. 1783

Familie: Mette Ingebrigtsdatter f. 1737, d. circa 1796

 • Den 27 januar 1784 ble det holdt skifte på Meslo, Rennebu, hos Mette Ingebrigtsdatter etter hennes ektemann Engel Ellevson imellom igjenlevende enke og deres barn, Ingebrigt Engelson, Ane Engelsdatter, Kari Engelsdatter, Ingbor Engelsdatter og Mette Engelsdatter. Enkens laugverge var Michel Knudsen Eggen. Formyndere for de umyndige barn var Erik Ellevson Lien, Trond Ingebrigtson Eggan, Knud Erichsen Øfne, Engel Arntson og Ole Joensen Slette. Se gården Meslo for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 84

  Anno 1784 Tirsdagen Den 27de Janvarii Blev efter foregaaende Lovlig Intimation og
  ...
  holden en Rigtig Registering og Vurdering til paafølgende Lovlig skifte og deeling paa gaarden
  Mesloe udi Renneboe Tinglaug Ørchedals fogderie beliggende, hos den ærlige og gudfrygtige
  DanneQvinde Mette Ingebrigtsdotter, efter hendes Ved døden avgangen mand, den ærlige og
  Velagte nu salige Dannemand Engel Ellefsen, som boede og døde paa foreskrevne gaard
  Till Rigtighed imellem hans fornævnte igien Levende Enke og ægtefælle , paa den eene

  Folio 84b

  og deres med hverandre, udi ægteskab, avlede og igien Levende Fem Børn, 1 søn og 4re Døttre
  nemlig: 1. Ingebregt Engelsen gamel 8 aar, 2. Anne Engelsdotter gamel 17 aar, 3. Kari Ellefs-
  Datter gamel 13 aar, Ingeborg Engelsdatter gamel 10 aar, 5. Mette Engelsdotter gamel 4 1/2 aar
  paa den anden siide. Til Laugværge antog Enken den ærlige og Velforstandige
  Dannemand Michel Knudsen Eggen. Og som formyndere paa de u-myndiges vegne
  Deres arve Ret efter Loven at beobagte, var tilstede de 2de ærlige og Velforstandige
  Dannemænd, Nafnlig: fadrbroderen Erich Ellefsen Lien og Modrbroderen Tron Ingebregt
  Eggen, - og som Vurderingmænd var af kongl. Maits. foged over Ørche og Guldals
  fogderie ??? og ??? ??? ??? Jacob Schowgaard, opnævnt de 2de
  ærlige og Velforstandige dannemænd, Nafnlig: Lensmanden Erich Lauritzsen Merck og
  Even Olsen Flaae, der begge ...
  ...
  Folio 85b
  ...
  Till den ærlige og Velagte Dannemand Erich Ellefsen Lien, sagde Enken at
  have udlaant Reede penge, hvilket hand for skifteRetten rigtig Vedgik .... 50-0-0

  Gaarden Messloe, med bøxel, landskyld og herlighed, et Spand et øre, Var Sterfboet
  tilhørende, følgelig udi SkifteRetten Produceret Skiøde af dato 11 Junii 1766 som
  Enken med hendes LaugVærge begiærede Læst og Skifte forretningen med lydende tilført
  af saadan Indhold:

  Kiendes ieg underskrevne Ellef Engelsen Messloe, og
  hermed for alle Vitterligt giør, at jeg med frie Villie og Velberaad hue, samt med min
  kiære huustrues Villie Viidende, minde Jae og Samtykke, haver solgt og afhændet, Ligge
  som jeg hermed, udi aller kraftigste maader av Loven, Selger skiøder og aldeeles afhænder
  fra mig, min huustrue, Vores andre børn og arvinger, til min ældste Søn, Den ærlige og
  Velagte Dannemand Engel Ellefsen Lien, hans huustrue, Deres børn og arvinger, min for-
  hen Ejende og tilhørende odelsgaard Messloe kaldet, skyldende med bøxel og alle herligheder
  Et Spand og et øre, udi Ørchedals fogderie og Renneboe tinglaug beliggende...
  ...

  Den halve Deel udi gaarden Storslette, skyldende med bøxel Landskyld og herlighed Sex Mark-
  laug, Var og Sterfboet tlhørende, følgelig et udi skifteRetten Producerede Skiøde
  af Dato 16de Martii 1779, som Enken med LaugVærge begierede læst ...
  ...
  Folio 86

  Skjøtet forteller at Michel Michelsen Schamfær har solgt til Engel Ellefsen Messloe

  Sum verdier: 780-3-20
  ...
  ... Hvortil Enken opgav at følgende gield hæftede paa Sterfboet:
  1. den salig afdøde mand Engel Ellefsen, hafde været formynder for myndlingen Anne Larsdatter Slette
  der i aaret 1760 den 16 September har arvet efter Moderen ... 23-1-21 1/3
  Renter af summen i 23 1/4 aar a 4 Procent er ... 21-2-5
  I aaret 1762, den 11 Janv, har hun arvet efter faderen Lars Michelsen ... 14-3-23 2/3
  Renter af denne arv udi 22 aar a 4 Procento aarlig 2 ort 9 1/2 s er tilsammen ... 13-0-17
  I aaret 1778 er hendes arv hun tilkom, efter fadrfaderen og fadrmoderen paa Scham-
  fær i aarene 1768 og 1774 tilsammen ... 19-3-1
  men er fornøjet fra den tiid af med Renter til 34 rdr, da den ???
  ??? Schamfær, men i forbenævnte aar 1778 blev ??? till
  formynderen med forbemelte Summa ... 34-0-0
  Renter af forbemelte Summa i 5 aar fra aaret 1778 til 1783 aars udgang a 5 ort 10 s ... 6-3-3
  Tilsammen Capital og Renter som anføres Boet til udgift ... 113-3-22
  ...
  ... at ingen formynder bliver anordnet for bemelte myndtling Anne Lars-
  datter siden hun med det første skal fæstes og giftes...
  ...
  ... skulle nogen videre myndtling
  mod formaadning have noget lovmæssigt at fordre i sterfboet bliver Enken og samtlige
  børns de nye opnævnte formyndere der ??? ansvarlige, Da den afdøde har været formynder
  for Anne og Ingeborg Svendsdøttre Schamfer, og ...
  ...
  Folio 86b
  Sant tillægger den Nye opnævnte formynder ??? at indfinde sig med skiftebrevet paa
  Schamfer, førend dette skiftets slutning endelig falder, Da Enkens LaugVærge og Ville være
  med
  2. Den ærlige og Velagte karl Endre Erichsen Øfnr, sagde Enken at være skyldig ... 50-0-0
  3. Den ærlige og velagte Dannemand Michel Knudsen Eggen fordrede som blev vedstaaet ... 40.0.0

  Sum gield: 245-3-0
  ...
  Skiftet utsettes da opplysninger fra skiftebrevet på Schamfer behøves
  ...

  Anno 1784 Fredagen Den 12te Martii blev skiftet efter avgangen Engel Ellefsen Messloe
  igien foretagen, til endelig slutning og afsigelse paa Sorenskriver gaarden Stocken udi
  Meldals tinglaug Ørchedals fogderie ...
  ...
  ... forbemelte Myndtlinger Anne og Ingeborg Svendsdøttre Schamfær, har
  formynderen, afgangen Engel Ellefsen, eller nu hans sterfboe, tilgodekommende:
  2de Voxne Kiør som hand ahr modtaget af moderen Rangnild Schamfør, hver
  koe beregnet til 6 rigsdaler ... 12-0-0
  Renter af forbenævnte 12 rdr, fra aaret 1778, hand modtog kiøerne til 1784
  aars udgang a 4 Procento er ... 2-3-12
  Tilsammen som anføres Boet til udgift ... 14-3-12

  Total gield: 245-3-0
  ...
  Folio 88
  ...
  Till formyndere for de umyndige børn, beskikkes ??? efter Loven, nærmest føede Vederhæftige
  Værger Namlig: for Ingebregt Engelsen, fadrbroderen Velagte Dannemand Erich Ellefsen Lien, for
  Anne Engelsdotter, Modrbroderen Velagte Dannemand Tron Ingebregtsen Eggen, for Kari Engelsdotter
  Svogeren Velagte Dannemand Knud Erichsen Øfne, for Ingeborg Engelsdotter, Svogeren Velagte
  Dannemand Engel Arnsen Bradset, og for Methe Engelsdotter Svogeren Velagte Dannemand Ole
  Joen Slette; Ti ...


  Skifte etter Engel Ellefsen Meslo, 27.1.1784, Rennebu

  Avdød: Engel Ellefsen
  Enke: Mette Ingebrigtsdt.

  Barn: igjenlevende 1 søn og 4 døttre

  1) Ingebrigt Engelsen, 8 år (Ellefsen overskrevet)
  2) Anne Engelsd., 17 år (Ellefsd. overskrevet)
  3) Kari Ellefsd., 13 år (skal nok være Engelsdt.)
  4) Ingeborg Engelsd., 10 år
  5) Mette Engelsd., 4 1/2 år

  Formyndere for:
  Ingebrigt: fadrbroderen, Erich Ellefsen Lien
  Anne: modrbroderen, Tron Ingebrigtsen Eggen
  Kari Engelsd.: svogeren, Knud Erichsen Øffne (dette er morens svoger)
  Ingeborg: svogeren, Engel ARnsen Bradset (dette er morens svoger)
  Methe: svogeren, Ole Joen Slette (dette er morens svoger)

  Laugverge for enken: Michel Knudsen Eggen
  Formyndere tilstede: Fadrbroder Erich Ellefsen Lien og moderbroderen Tron Ingebrigtsen Eggen

  I 1766 skjøter Ellef Engelsen Mesloe fra seg gården til sin "ældste søn" Engel Ellefsen Lien.

  "Den halve Deel udi gaarden Stoerslette .... var og sterfboet tilhørende". (Solg av Mikkel Mikkelsen Schamfær i 1779 til Engel Ellefsen Meslo).
  (Far til Mikkel M. var Mikkel Svendsen Schamfær).

  Avdøde Engel Ellefsen hadde vært formynder for myndlingen Anne Larsd. Slette (arv 1760, 16.9. etter sin mor. Arv 1762, 11.1. etter sin far Lars Michelsen).
  1778 utdelt arv fra faderfaderen og fadermoderen på Schamfær i årene 1768 og 1774. (Anne Larsdt. skulle snart gifte seg).

  Han har også vært formynder for Anne og Ingeborg Svendsdøttre Schamfær. Deres mor: Ragnhild Schamfær (d. 1778 ?)

  Krav i boet:
  Endre Erichsen Øffne
  Mikkel Knudsen Eggen3

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Engel Ellevson og Mette Ingebrigtsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lien, Rennebu.
  584 Lien
  selfejer

  1. Engel Ellefs
  2. kone Mette Ingebretsd
  3. dreng Arn Olsen
  4. dreng Joen Olsen
  5. t.pige Berit Thronsd
  6. t.pige Frantzvis Halvorsd
  7. t.pige Dordi Ellefsd
  8. hos sig haver ??? Eli Lien

  venstre kolonne

  1. Ane Engelsd 1 aar

  huusplads Lien

  8. Ole Jonsen
  9. kone Marit Arnsd

  venstre kolonne

  1. Ole Ols 9 aar
  2. Malena Olsd 6 aar14
 • Engel Ellevson og Mette Ingebrigtsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Lien, Rennebu.
  Gårdnr:5846
 • Engel Ellevson og Mette Ingebrigtsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Metzloe, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 EngelEllefs. 36 5giftt
  2 MetteIngebr. 32 4giftt
  3 AneEngel* b21
  4 Kari Engel* b11
  5 Aren t23 3
  6 Tolløv t21 3
  7 Jørgen t22 3
  8 Aren t15 2
  9 Eli t23 3
  10 Gunille t24 3
  11 Ellen t24 3
  12 Ind. Ane 67 7ugift5

Kildehenvisninger

 1. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 113.
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 656 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 84 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 4. [S247] Kirkebok Meldal 1751-1775: Side 501 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 5. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 44b.
 6. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 15b.
 7. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 303.
 8. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 373 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 9. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 40b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/52
 10. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 482b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/494
 11. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 262b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 12. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 397 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 13. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 06b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/14
 14. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 110.