Johan Andersen Mørch1

d. circa 1793
 • Johan Andersen Mørch døde circa 1793 i Orkdal1
 • Den 22 juni 1793 ble det holdt skifte på Nordre Schjølberg, Orkdal, etter Johan Andersen Mørch imellom de etterladte arvinger, foreldre Anders Sivertsen, fars søsken Brøndel Sivertsdatter, fars halvsøsken Gjertrud Sjursdatter og Marithe Siversdatter, søskenbarn Giertrud Rasmusdatter, Berithe Rasmusdatter, Erich Rasmusen Knubben og Anders Rasmusen, søskenbarns barn Anders Erichsen, Rasmus Erichsen, Niels Erichsen, Elisabeth Erichsdatter, Karen Erichsdatter, Olava Erichsdatter, Ingebrigt Andersen, Anders Andersen, Giertrud Andersdatter og Anne Andersdatter, halvsøskenbarn Torger Einarson Voll, Sjur Einarson Hol, Jørgen Einarson Voll, Gunhild Einarsdatter, Erich Olsen, Berithe Olsdatter og Ane Olsdatter, halvsøskenbarns barn Gunder Torgerss., Marit Torgersdatter, Einer Siversen, Erik Siversen, Erik Sjurson Ner-Hol, Kari Sjursdatter, Einer Jørgensen, Torger Jørgensen, Thore Jørgensen, Malii Jørgensdatter, Jon Andersen, Ole Erichsen, Karen Erichsdatter, Maritte Erichsdatter og Johanna Erichsdatter. Se gården Sjølberg for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Skifte etter Johan Andersen Mørch 22.6.1793, Løkken kobberverk, Nordre Schjølberg.

  Avdød: Gahrmager Johan Andersen Mørch


  1)et sødskende barn, Erich Rasmusen Knubben, der boede i Ørlandets prestegjeld, men skal være død og han efterlader sig 6 børn:
  a)en søn, Anders Erichsen, der skal boe i Tronhiem og være søefarende, myndig
  b)en søn, Rasmus Erichsen, myndig, der skal opholde seg hos stivmoderen paa gaarden Wærnes, Ørlandet prgj.
  c)en søn, Niels Erichsen, myndig, opholder seg paa Wærnes, Ørlandet prgj.
  d)en datter, Elisabeth Eriksd., g.m. Jacob i Nordland
  e)en datter, Karen Eriksd., ug., 28 år, tjener på Wærnes
  f)en datter, Olava Eriksd., ug., 27 år, tjener i Trondhiem.

  2)et sødskende barn og broder til den forhen anførte, Anders Rasmusen, der boede paa Giølmesøren i Byneset prgj., skal være død, etterladt:
  a)en søn, Ingebret Andersen, myndig, hjemme hos moderen
  b)en søn, Anders Andersen, 12 år, hjemme hos moderen
  c)en datter, Giertrud Andersd., g.m. Ole Reithaugen på Orkdalsøren
  d)en datter, Ane Andersd, ug., !! år, hjemme hos moderen

  3)et sødskende barn og søster til de tvende foranførte, Giertrud Rasmusd., enke efter Amund Isachsen Braae, og skal opholde seg hos Ole Reithaugen, Ørchedalsøren.
  4)Et sødskende barn, søster til de trende forhen anførte, Berithe Rasmusd., der skal boe i Surendalen og være gift med Niels Furuhaugen, samt boe paa eller bave kaar i bemeldte gaard.

  Flere af den salige afdødes arvinger kunde paa nærværende Tiid ingen kundskap haver om, …….

  Ved forrætningen mødte paa den bemeldte Gjertrud Rasmusdatters veigne, hendes laugværge Ole Ingebrigtsen Folloeløkken.

  ”Tvende ungekarle”, der foregave at være til den salige afdøde beslegtede. Den første foregav at hans fader ved nafn Erich Olsen Moen, var fød i Renneboe, og var et sødskende barn til den afdøde Johan Andersen, at bemeldte Erich Olsen Moen var død og havde efterladt seg 4 børn, nævlig:

  a)nærværende søn, Ole Erichsen, 23 år, tjener på gården Sietnan i Tiller sogn
  b)en datter, Karen Erichsd., ug., 20 år, tjener hos Buger ? Gording i Tronhiem
  c)en datter, Marithe Erichsd., 18 år, tjener hos presten hr. Tyrstenbrog ? i Klæboe
  d)en datter, Johanna Erichsd., tjenende på gården Ramemmen på Strinden.

  Den anden mødende foregav at hans Moder, nemlig Berithe Olsdatter var enke efter Jhoen ? Rasmusen Rosmoen som boede og døde paa bemeldte Gaard paa Strinden, hvilken Berithe Olsdatter foregaves af nærværende søn Erich Johnsen, ej allene ved nu at være i levende Live og have kaar i gaarden Rosmoen, men og at være kiødelig sødskende barn til salig Johan Andersen Gahrmager. Endnu vidste disse personer at tale om en halvbroder til bemeldte Erich Olsen Moen og Beriteh Olsd., ved nafn Sivert som for mange aar siden skul være fløttet til Ørlandet men om han lever vidste de ikke at kunde sige. Imidlertid troede de ifald at ifald han er død, han havde erterladt sig Børn, men videre kundskab kunde ingen af disse ovenparerede ? personer herom give.

  ---

  Som antagen laugværge for min koenes faster Gjertrud Rasmusdatter …….

  Pro Memoeri Ole Olsen Esphaugen.
  At Einer Torgersen Wold med sin ægteqvinde Giertrud Sivertsdotter boede og døde her i Renneboe, har efter sig i sit ægteskab 4 Børn som skal være rigtig i 2det leed beslegtet med den salige Johan Gahrmager paa Svorchmoe i Ørchedalen, nemlig:

  1)Torger Einersen Wold, død, etterladt seg 2 barn:
  a)Gunder Torgersen, gift og bor på Indset
  b)Mariteh Torgersdatter (gift med Anders Olsen Gissenaas, Rennebu)

  2)Siver Einersen Hoel, død, etterladt seg 4 barn:
  a)Einer Siversen (bor på Nerhoel i Rennebu)
  b)Erich Siversen, d.e. (gift og bor på Uff, Rennebu)
  c)Erich Siversen, d.y. (gift og bor på garden Tuften, Melhus)
  d)Kari Siversd., gift og bor på Bjerkaker i Renneboe

  3)Jørgen Einersen, død, etterladt sig 4 børn:
  a)Einer Jørgensen, gift, flyttet fra gieldet
  b)Torger Jørgensen, ug., på Wold hos moderen
  c)Tore Jørgensen, går nu til konfirmasjon, umyndig
  d)Mali Jørgensd., hjemme, ug., umyndig

  4)Gunhild Einersd., død, har avært gift med Anders Jhonsen, etterladt seg en søn:
  a)Jhon Andersen, over myndigheds alder, … karl på Uff i Renneboe (ref. s. 266 i skiftet)

  ---
  Hoel, Rennebu 28. Julius 1792, Einer Siversen:

  ...... Jeg Ejner Siversen Nedre Hoel og Gunder Torgersen Indsæt, at vore forældre skulde være halvsødskende saaledes at vores formødre vare tvillinger og tvende søstre ved navn Gjertrud og Marithe, som begge ere halvsøstre til Johan Andersen Gahrmagers fader, Anders Sivertsen, altsaa vare de ogsaa halvsødskende til den herved ? nu levende enke paa Ørchedalsørens Moder, nevnlig Brøndel Siversdatter, som igjen er afggen Johan Andersen Gahrmagers faders rette søster. (s. 266)


  Pro Memoria

  At Beritte Olsdatter Rosmoe i Bradsberg sogn, er en Datter af Marithe Siversdatter følgelig var hendes Moder en halvsøster af afgangen Johan Andersen Gahrmagers fader Anders Hiulmager og Erich Olsen Moen er en Broder af oven meldte Beritte Olsdatter Rosmoe, hvis forældre var Maritte Siversd. Og bliver da bemeldte Erich Olsen Moens Børn en arving til Johan Andersen Gahrmagers Sterv ? som halv sødskende paa deres forfaders side. Hvilket jeg Giertrud Rasmusdatter herved bevidner at være sandferdig og rigtig i alle Maader.

  Arvinger:

  1)Giertrud Rasmusdatter som er et ret sødskende barn til afgagne Johan Andersen, og enke efter Amund Isachsen Braae, opholder seg hos Ole Reithaugen paa Ørchedalsøren
  2)Beritte Rasmusdatter, g.m. Niels Furuhaugen i Surendalen, og er en ret søster til næst forrige
  3)Afgangen Erich Rasmusen Knubben, som er en broder til de 2de forrige, og følgelig et ret sødskende barn til Johan Andersen hvis efterlevende børn ere:
  a)Anders Erichsen, myndig boende i Tronhiem
  b)Rasmøus Erichsen, myndig, opholder seg hos Stædmoderen på Wærnes, Ørelands prgj.
  c)Niels Erichsen, myndig, ligeledes på Wærnes
  d)Elisabeth Erichsd., g.m. Jacob i Nordland
  e)Karen Erichsd., 28 år, boende på Wærnes
  f)Olava Erichsd., 27 år, tjener i Tronhiem

  4)afgangen Anders Rasmusen, ligeledes en broder af næst forrige, og et fuldt søsdkende Barn til Johan Andersen, hvis efterladte Børn ere:
  a)Ingebrigt Andersen, mundig, hieme hos Moderen paa Giølmesøren i Byneset prgj.
  b)Anders Andersen, 12 år, ligeledes hiemme paa samme sted hos Moderen
  c)Giertrud Andersd., g.m. Ole Reithaugen paa Ørchedalsøren
  d)Anne Andersd., ugift, 20 år, hiemme hos Moderen

  Halv sødskende barn:

  5)Afg. Torger Einersen Wold af Renneboe hvis afdøde Moder havde været halvsøster til afgangne Anders Hiulmager følge ? glenne ? et halvt sødskende Barn til Johan Andersen. Hans efterladte Børn ere:
  a)Gunder Torgersen, myndig, boende paa Indset
  b)Maritte Torgersdt., g.m. Aren Olsen Gisenaas i Renneboe

  6)Afg. Siver Einersen Hoel, en broder af nest forrige, hvis efterlatte Børn ere:
  a)Einer Siversen, myndig, boende paa Nedre Hoel i Renneboe
  b)Erich Siversen, myndig, boende paa gaarden Uff i Renneboe
  c)Erich Siversen, d.y., myndig, boende paa gaarden Tuften i Melhuus prgj.
  d)Kari Siversd., gift og boende paa gaarden Bierchager i Renneboe

  7)Afg. Jørgen Einersen, ligeledes Broder til de tvende næst forrige, hvis efterladte Børn ere:
  a)Einer Jørgensen, myndig, boende i Børseskognen
  b)Torger Jørgensen, ungkarl, myndig, hiemme hos moderen paa Wold i Renneboe
  c)Tore Jørgensen, 18 år, i Renneboe
  d)Mali Jørgensd., 25 år, opholder seg i Renneboe

  8)Afgangen Gunild Einersdt., søster af de trende foregaaende, har efterladt seg en myndig søn nevnlig:
  a)John Andersen, myndig, opholder seg paa Uff i Renneboe

  9)Afg. Erich Olsen Moen, hvis Moder var en halvsøster til Anders Hiulmager, følgelig han et halvsødskende Barn til afgangen Johan Andersen hans efterladte Børn ere:
  a)Ole Erichsen, myndig, tienende paa gaarden Sietnan i Tiller sogn (s. 267)
  b)Karen Erichsd., 20 år, tienende hos Bager Gording i Tronhiem.
  c)Maritte Erichsd., 18 år, tiener hos hr. Fyrstenberg i Klæboe
  d)Johanna Erichsd., 14 år, tiener paa gaarden Ranemmen paa Strinden

  10)Beriteh Olsdatter Roesmoe, enke efter John Rasmusen Rosmoen og søster til næst forhen anførte Erich Olsen Moen boende paa Strinden, og er et halvt sødskende barn til Johan Andersen.
  11)Sidste nevnte Enke har opgivet at have en søster i Nordland, nevnlig Ane Olsd., der er gift med en ved nafn Anders uden at vide hans tilnavn for at paa ? Aar siden levede den konen men efter den tiid ved søsteren ingen underretning om hende. Hun er ikke anmeldet i skifteforretningen før end den 29. juni 1793, og om hun er død er det dog mulig at hun har efterladt seg Børn.


  Ugifte Bergitte Leth krever dekning av krav i boet til sin svoger Johan Andersen Gahrmager. (”Den salige afdødes svigersøster” Birgitte Leths søsters krav).

  Formyndere:

  Karen Erichsd., Olava Erichsd.: Broderen Anders Erichsen
  Anders Andersen og Ane Andersdt., Ingebrigt Andersen: Svogeren Ole Olsen Reithaugen
  Karen Erichsd., Mariteh Erichsd. og Johanna Erichsd.: Broderen Ole Erichsen
  Tore Jørgensen: hans sødskende barn Erich Siversen Uff
  Mali Jørgensd.: hendes sødskende barn Einer Siversen Nedre Hoel1

Kildehenvisninger

 1. [S597] Løkken kobberverks Skifteprotokoll nr 1 1779 - 1798: Folio 256b.