Tingbok nr 1

f. 1688, d. 1694

Resten

 • Tingbok nr 1 starter i 1688
 • 11 august 1688 i Rennebu. Følgende personer er nevnt Lars Rochenes, Erich Gunes, Lars Gunes, Olle Horsta, Otte Sougsta, Michel Ry, Olle Birhager og Olle Ramse.
  1A01 Folio 6

  Anno 1688

  11 December udi Rennebo

  Laurettismend: Lars Rochenes, Erich Gunes, Lars Gunes, Olle Horsta,
  Otte Sougsta, Michel Ry, Olle Birhager, Olle Ramse
  ...
  Kongl. Majt. foget Eftter Lougens Anleding, og Amtmandens
  befaling, forordner bunde? Lensmanden Jon Hol til at være
  Gastgiffer? her udi Rennebo, Eftter som Lougen forbiuder
  huor tingene holdis, maa ingen Krug være

  Folio 6b

  Kongl. Majt. foget Sr. Anders Maartensen Citter? Peder Skamfer ild?
  forligelse med sin Egte quinde Jode Torsdatter som beretter at hand
  kom indtil hende om natten som hun laa paa fiøsgiellen og ??????
  fiellene? der, siden gich hand ud eftter lius, imidlertid vilde hun
  be??? sig oc falt der ofver og støtte sig baade blaa og blodig, siden kom
  hand igen og trued hende at hand skulle tage lifved af hende, siden
  ...

  Kongl. Majtt. foget citer Olle Jonsen Myren og Giertru Evensdatter
  for leyermaals sager, Olle Jonsen møtte og vedgich at hand hafde
  haft med hende at bestelle mens iche barnefader mens beraab
  sig paa at Aren Andersen at være barnefader, som iche kand
  eftter hans mening gielde, eftter som forrige Sorenskrifversdom tilkiender hannem
  ganske fri at være, og quindfoched ogsaa beginder? at hand har
  haftt med hende at bestelle og tilfaarnes lagt ham ud?, men
  nu fragaar det igen, og legger Aren Andersen Ud, huilket

  Folio 7

  hende iche kand hiemle eftter som hand er att tilførens frikient
  dog bør de begge at bøde strax deris Leyermaalsbøder til Kongl
  Majtt foget Sr Anders Maartensen fire og tiufve lod sølft hand,
  oc hun 12 lod sølft.
  Ingbricht og Sifr Egen frem kom for retter og beklagde sig
  offver den store Ildebrand som dennem var ...
  ...
  ??? paa samme maade frem kom for retten Enchen Mesloe
  og Ellef Mesloe, huis gaarde ??? af Indebrand var ???
  ...

  Eftter Kongl. Majtt Allernaadigste loug blef tilkaldede
  eftter skrefne LaurettisMænd som retten her udi Renneboe
  skal betiene oc beswidde, som følger
  Jens Jorli, Erich Goset, Jon Goset, Michel Rye
  Olle Hallousen Reberg, Torger Herrim, Suend ibd, Jørgen Horsta
  K. Majtt foget Sr. Anders Maartensen lod fremkalde udi kongl.
  skatte skyldigværende bønder, samme deris resterende rettighed
  at betalle, huor iblant vare eftterskrefne kongl. Majtt ???
  ved afregning endelig at blifve skyldig som følger
  Olluf Birchagger 4 3 3 Sifr Bierchagger 4 3 3 Enchen ???
  Lien 1 - 10 Knud Gisenaas 1 1 23 Olle ibd 1 1 1 Knud Mogensen
  idb - 3 7 Peder Langklop - 2 6 Anders Slette 1 3 17 Peder Støllen
  1 - 7 Slette 1 - 9 Dollen 1 - 7 Hefverlj - 2 6 Sifr Syndsett
  2 3 21 Michel ibd 2 3 21 Jens Braset 2 3 19 Anders Braset 2 3 13
  Aren Neder Braset 6 2 141
 • 19 januar 1689 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 11-

  Anno 1689

  19. Janvari

  Sted: Skierve udi Rennebo

  Tingmend:
  Jens Jorlj, Erich Goset, Jon Goset, Michel Rye, Olle Hallingsen Reberg
  Torger Herrim, Suend Herrim, Jørgen Horsta

  ...

  Tore Brogholt hafde i rette stefnt Sifr Gaarset for ulov-
  lig paatale paa sin person til Olle Seli, huor udofr Olle
  Seli Dtr Tore Broholt udi et brylup paa Stene i Meldal
  hafr ofrfaldet og gior hannem blodende med en telleknif
  oc hafr derfor Sifr gaarset nogle gange tilfaaren veren?
  paa tinget oc altid ??? sig paa prov som hannem
  fra samme ??? sag oc beskylding skulle befri
  huor om ...1
 • 3 juni 1689 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 27b-28

  Anno 1689

  d. 3 Juni

  Sted: Skierve udi Renneboe

  Laurettismend:
  Jens Jorlj, Erich Gaarset, Jon Gaarset, Michel Rye,
  Olle Reberg, Torger Herim, Suend Herim

  bønder som er skyldig skatt for 87 og 88

  Ingbricht og Sifr Eggen 48 - 12
  Tron Nordflaa 10 2 -
  Joen ibd 9 1 8
  Olle Kynnis som ?? af hans skattebog 1 3 1
  Elluf Lars Larshuus 14 2 23
  Aren og Ingbricht Stamnis skattebog udvister deris Deb.
  Tron Vold 3 2 -
  Enchens oc Peder Vols Debit udviser deris skattebog
  Samtlige Mesloes opsiddere 60 - -
  Suend Herum 9 - -
  Torger ibd. 5 - -
  Anders Lunchs debet sees af skattebogen
  Torger ibd 4 - -
  Gudnis mendenis Debit udviser skatteb.
  Torger Horsta 13 - -1
 • 26 juni 1689 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 30-30b

  Anno 1689

  d. 26 Juni

  Sted: Skierve udi Renneboe

  Laurettismend:
  Jens Jorlj, Erich Gaarset, Joen ibd, Michel Rye,
  Olle Reberg, Torger Herim, Suend ibd oc Jørgen Horsta1
 • 16 oktober 1689 på Skierve, Rennebu. Følgende personer er nevnt Ole Tronssen og Tron Andersen.
  1A01 Folio 33b-35

  Anno 1689

  16 october

  Sted: Skierve udi Rennebo

  Laugrettismend:
  Jens Jorlj, Erich Gaarset, Joen ibd, Michel Rye,
  Olle Reberg, Torger Herim, Suend ibd oc Jørgen Horsta

  ...

  Folio 35

  ..

  Blef læst for Retten en Contract imellem Olle
  Troensen Kaasberg oc hans brodersøn Troen Andersen
  Kaasberg belongende bmd. brodersøn som sin gl. bru???
  faderbroder til sin døde dag forsvarligen skal forstøtte
  huorimod igen hand nyder huis ringe eyendelle som
  da eftter han kand findis. Huor paa ingen har for
  Retten ingen hafde at anke. Samme Accort
  Daterit Kaasberg d. 20 Aug. 16891
 • 20 januar 1690 på Skierve, Rennebu. Følgende personer er nevnt Halvor Halvorson Gravaksel.
  1A01 Folio 40-41

  Anno 1690

  d. 20 Janv.

  Sted: Skierve udi Renneboe

  Laugrettismend:
  Olle Horstad, Sifr Bache, Aren ibd, Torger Skouge, Joen Vold
  Joen Stamne, Olle Jons. Uff, Olle Anders. Uff

  ...

  Halfr Uf nu paa Grafaxel boende Rester iligemaade for landskyld
  af 1 Spd 6 Marklaug pro 79 og 80 - 6 Rdr 2 ort pro 81-82-83-84 og 85 b???
  halfgaarden, er 8 Rigsdr 12 s1
 • 28 juni 1690 på Skierve, Rennebu. Følgende personer er nevnt Ole Olson Ramsem.
  1A01 Folio 44b-45

  Anno 1690

  d. 28 Juni

  Sted: Skierve udi Renneboe

  Olle Ollesen lod publicere en bøxelsedel paa den gaard Ramsem
  skylder 1 øre udsted af ??? Hr præsident Kaasboel Ao 1690 d. 27 Feb.
  her i Renbo beliggende

  ...

  Aren Neder Braset lod publicere sin bøxelseddel paa den gaard
  Neder Braset skyldende Et Spand. Udsted af K. M. foget Mons. And. Mort.
  d. 10 May Anno 16861
 • 16 oktober 1690 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 49-50b

  Anno 1690

  d. 16 octobr

  Sted: Skierve udi Renneboe

  ...

  fogden lod fremkalde Erich Einers. Ytterhuus ??? sig udi
  leyermaal førstegang hafde forseet med Randi Angrimsdatter
  hand møtte og hafde ey videre til bøder med 3 - - for
  Resten at straffis paa kroppen med fengsel

  Arnt Anders. Stamne lader indstefne Troen Andersen
  Stamne for skilderi1
 • 26 juni 1691 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 65

  Anno 1691

  d. 29 Juni

  Sted: Skierve i Rennebo

  Randi Angrimsdatter besoved af Erich Ytterhus, hand er filfaarn
  Ao 90 Dømt hun møtte og hafde ey klæderne hun kunde skiule
  sig med og hafde ey det ringeste at bøde med da tilkiendis hun
  at lide med fengsel paa kroppen med mindre hun bet. bøderne

  Guru Jonsdatter besoved af en soldat Erich Angrims. Egte
  hand mødte og hun blifr tilfunden at bøde 1 - 121
 • 16 oktober 1691 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 68-70

  Anno 1691

  16 october

  Sted: Skierve i Renneboe

  ...

  Fremkom for Retten Kari Pedersdatter Vold for leyermaals
  bedrift med Simmen Joensen, befantis at være hendis 3de
  forseelse at hun børn har afled, quindfolched møtte for retten self
  gierningen tilstod ...

  Fogden herefter lyste eftter bmd. Simmen Jonsen, huorda
  almuen beretted at hand sig til Surendalen hafde forføyed sig
  ...1
 • 19 januar 1692 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 76-

  Anno 1692

  d. 19 Janvari paa Skierfve

  Laugrettismend:
  Olle Kiønnem, Esten Hool, Jon Srflaa, Evind Sliper, Ingbricht Eggen,
  Troen Lille Kaasberg, Aren ibd. og Troen Stor Kaasberg

  Aren Anders. Uf soldat besoved Eli Arensd. Reftshus
  Ingen af dem møtte eftter laugl. varsel, bevidnis av Joen
  Hool lensmand og Troen Stamne at de egte hinanden i somer
  kom Aren Anders. og bad at denne sag motte til neste ting
  opsettis formedelst hand ey noget til bøder paa quindfolcheds vegne
  hafde huilched og blef bevilget og

  Rore Broholt lod læse en bøxelseddel paa den gaard
  Moe 12 Mlaug udsted d. 30 April 1687 af Anders Shøller

  Rasmus Reiten lod læse 1 bøxelseddel paa den gaard Søaas skylder 6 Mlaug
  udsted af mn. Schiøller d. 16 Decembr 16911
 • 28 juni 1692 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 82b-

  Anno 1692

  d. 28 Juni paa Skierve

  ...

  Folio 83b

  fremkom for Retten Esten Jons, Herem med sig hafvende sin
  eneste datter Senef som hand med Guru Halfrd. afled haver huiched Barn
  hand nu her for retten efter Kongl. Majts. allernaadigste
  udganger lot offentlig og for menige almue liuse og
  forkynde udi kuld og kiøn, og udi uryggeligste maade
  hans fuldkommelige arfving at være eftter denne dag
  som det hafde varit hans egte barn, at arfve eftter
  hans døds dag ????? huis som hun paa hendis lod
  kand tilkomme eftter han. ...1
 • 17 oktober 1692 på Skierve, Rennebu.
  1A01 Folio 88b-89

  Anno 1692

  d. 17 october paa Skierfve i Renneboe

  Halsteen Pers. lod publicere en bøxelseddel paa d.
  gaard Hafdal skylder 1/2 spd. Udsted af Velbr. Hr. Geheim
  Raad Brantis fuldmechtig Lars Moe d. 12 Mart 92

  Løden Aas fremkom for Retten, lod publicere en bøxelseddel paa d.
  gaard Aas 1 1/2 Spd. Under Oberst l. Signs haand Dat. 16 Marti 1677
  Huorimod fogd. protestered og begiered Arest paa samme saa
  som de findis paa sort papir af No 19 huilchen forording
  A0 91 er udgaaen og til mod finder bøxel der iche udført
  Joen Aas lod iligemaade læse en bøxelseddel paa Aas
  skylder 1 1/2 Spd. Huilchen befantis under samme h??nd
  og som Dato af 18 Marti 1685 og samme papir sort huorimod
  fogd. giorde same protest intil sin sags udgang
  som til i dag er indstefnt

  Aren Anders. Uf soldat besoved Eli Arentsdatter
  Ere allered trolofved hun blef tilfunden at bøde 1 - 12

  Udi d. sag imellem arn bach og Olle Hundalen afsige
  saaledis at saa som arn bach hafr til foren varit indstefnt
  og nu 3 gange etter loflig stefnemaal blef paaraabt
  men møtte iche da bør aren bach iche allene betale bmd
  reb igien men end og i denne prof. omkostning 1 ???1
 • 16 oktober 1693 på Skierve, Rennebu. Følgende personer er nevnt Biørn Olsen og Kari Pedersdatter.
  1A01 Folio 109-111

  Anno 1693

  d. 16 october

  Sted: Skierve i Rennebo

  Biørn Grindal besoved Kari Pedersd. ibd, Ere allerede gift
  blef tildømt at bøde 3 1 12

  Siri Seli besoved af Anders Ols. Soldat Egte hinand.
  hun tilkiendis at bøde 1 - 12

  Engel Joens. Kiønnan og Giødde Angrimsdatter
  Ere trolofved, tildømt at bøde 3 1 12

  Ane Uf besoved af Johan Arens. soldat er hendis
  2dn forseelse, hun møtte hafde ey det ringeste at bøde med
  men søger gotfolch om lifsophold, tilkiendis at strafis
  paa kroppen 3 dagr i mørstuen og en søndag for og efter
  predichen i gabestoch 2 timer

  Evind Ingbr. Lie Egter sin besofvede tøs Giertrud Larsdat.
  tilkiendis at bøde 3 1 12

  Mali Rasmusd. Gunnis besoved af same sold. Johan Arens.
  hun møtte hafde ganshe inted til bøder, tildømis
  mørhstuen 3 dagr og i gabestochen og i gabstoch 2 timer
  saa som hun har ligged i med han /: udi 4 aar

  Mange bygselseddler opplest:
  Tor Broholt
  Aren Stamne
  Joen Jens. Braset
  Evind Erichs. Nerhol
  Per Ytterhus
  Suend Sifvrs. birchager
  Joen Knuds. Hafdal
  Joen Ols. Braset
  Joen Ols. Ofr. Grindal
  Tore Ols. Skamfer
  Løden Aas
  Joen Aas
  Fridrich Gunnis
  Aren Anders. Stamne
  Aren Inbr. Engen1
 • 28 juni 1694 på Hol, Rennebu.
  1A01 Folio 121b-122

  Anno 1694

  d. 28 Juni paa Hol i Rennebo

  Michel Ols. Ry besoved Berit Gundersdatter, ere allerede
  vied, blef tilfunden at bøde 3 1 12 huilche penge Olle
  Reberg til høsten for gaae god

  Olle Lars. lod publicere en bøxelseddel paa Reberg skylder
  En øre 6 Mlaug udsted af Anne H. Mag. Melchiors d. 20 febr. 1694

  Olle Halfrs. lod læse en bøxelseddel paa samme gaard Reberg
  udsted af mag. Simmen Hof d. 29 Marti 16941
 • 2 november 1694 på Hol, Rennebu.
  1A01 Folio 127-128b

  Anno 1694

  d. 2 Novbr paa Hol i Rennebo

  Aren Kaasberg er indstefnt for begaaed leyermaal med
  Marit Suensdatter begge møtte her for Retten og foregaf at Egte
  men hafde ingen bevis derpaa, eller blef de om bøderne Examiner
  huor da de befantis at være ganske udfattig det hele almuen var
  bekient, huorfor de eftter lovens ... blef tilfunden
  at straffes paa kroppen med fengsel i mørchestuen 2 samdøgn

  Haldo Pers. Reiten begaaed leyermaal med Siri Larsdatter Søaas
  den infdstefnte møtte og foregaf at Egte, huiche bøder hand sig Ritmeste
  Coplo af hans gage hafr fratrochen fogden satte udi Retten at
  som bmd. persons ???ting er her, da at bøderne til Krigskosten
  bør være hiemfalden, thi blef saaledis kient at bmd Haldo
  bør for sig og quindfolched bøde 3 1 12 som til Regimets Cassen
  hindfalder saa som gierningen er begaaed paa l???anden i buvigen

  ...

  Sr, Christen Brun ved fuldmechtig Suend Rasmus. en del bønder her i
  Rennebo /: huorom paa Fol 110 er agered :/ som til Inset verch skal være skyldige huor
  hand udi Retten gaf en spetification paa vedbørlig papir og var en huer til Debet
  anført huorpaa de suarede en huer som møtte som følger
  Angrim Holl 6 3 6, gaar og tigger
  Aren Buum 17 - 16, er død ingen arfvinger møtte
  Amund Aasen 14 - - er død for 12 aar siden og arfvingerne ved inted af denne gield har ingen bog
  Brønild Ofne 10 1 23, møtte iche
  Boel Nielsd. ved Ilbroen 1 1 16, møtte iche
  Brønild Stamne 2 3 - møtte iche gaar og tigger
  Claus Rø??? 2 1 -, møtte iche boer i Shiar?dalen
  Engel Kaasberg 25 2 4, er død i armod
  Einer Ytterhus - 1 12, møtte iche
  Ellef Meslo 5 - 19, noch 2 1 - tilstaar 5 - 19 men fragaar de 9 ort som ded er ofr 20 aar siden hand tiente der for dreng paa inset i lauge I. tid har ingen bog
  Erich Øfne 3 1 4, møtte og hafde ingen bog ved ey huor meget hand er skyldig
  Erich Matzen ved Ilbrun 7 1 2 gaar og tigger
  Erich Ol. Flaa - 2 8 er død i armod
  Ellef Stafne 3 3 - død da hand gich og tigged
  Ellef Vold - 5 - paastaar at lauge er han skyldig har ingen bog
  Erich Gunis 3 3 8 møtte iche bor ved Suarchmo
  Erich Reberg eller Alf Hammer 1 1 12 er død og har inted efterlat sig end en fattig quinde som gaar og tigger
  Esten Aasen 1 - 12 døde en tigger
  Frihrih Hafdal 16 - 22 møtte iche
  Guri Uff 1 1 12 lader ved Halfr Grafaxel denne fordring fragaa
  Halfr Grafaxel 10 2 16 Er iche stefnet med sin bg, benechter saa meget at være skyldig
  Halfr Røaasen 3 3 4 møtte iche
  Haldo Sliper - 3 18 er død for 20 aar siden
  Halfr Hefverli er død for 16 aar siden
  Jens Jens. Aas 9 - 12 gaar og tigger
  Jon Gunders. Flaa 2 3 8 har ingen bog, mener at hafr tilgode
  Jon Bierchaas 3 1 16 møtte iche self og sønnen ved ingen besheen herom
  Jon Toset 12 1 2 døde da hand gich omkring og tigged
  Jon Gunis 7 3 12 møtte iche gaar og tigger
  Jon Erichs. Vold 1 - - paastaar at dersom Richtig med ham var liquiderit hafde hand tilgode
  Jon Ols. daniel Aas 3 - 18 er død for 10 aar siden og hafde inted
  Jon Stamne 2 3 1 siger at hand aldrig paa Inset til 2s har opbaared
  Knud Estens. Aas 5 1 17 bode og døde i Inset
  Knud Ols. Gisenaasen 3 2 4 er formedelst armod med quinde og 6 børn draged til Gulbrandsdalen
  Lars Buum - 1 8 lader ved Halfr Grafaxel tilstaa Richtig at være
  Lars Arens. Gunis 2 1 - har fortient ved verched 9 ? huilche Ritmester Cuplo bekom, for?? da inted at være skyldig, har ingen bog
  Lars Aas 6 1 - er død for 8te aar siden, efterlod sig stor gield
  Lars Setter 2 3 16 har glemt sin bog, siger at være inted skyldig
  Morten Skamferdsetter 24 - 20 tilstaar 18 - - derpaa bet. saa meget at hand skal hafve tilgode 3 2 -, h. ingen bog
  Morten Indbroen 5 1 20 Cita. lader det bero til Christen Bruns hiemkomst
  Olle Vangseng 8 - 6 baade hand og hans quinde ere døde i stor armod
  Olle Ellinds. Aasen 10 3 12 gaar og tigger
  Olle bierchager 4 3 8 giør sin ed inted at være skyldig
  Olle Michels. Buum 5 3 14 er død for mange aar siden i armod
  Olle Arens. Meslo 2 3 16 har ingen bog ved inted huor meget hand er skyldig
  Olle Estens. Aasen 4 - - var en fattig husmand er ey i bøgden
  Otte Sougestad 5 - - har kiørt for 20 - - og da tog Christen Brun 6 - - for denne fordring
  Olle Kiønnum 3 - - har ingen bog ved ey sin skyld
  Olle Reberg 11 3 11 er død og bode paa inset
  Poul Hafdal 18 1 18 gaar og tigger
  Per Stølen 6 1 3 har ingen bog quindf. siger at have tilgode noen liquideris
  Peder Huse 14 - 23 er død i armod
  Peder Skamferd 2 3 - er betalt
  Per Gunis - 2 20 lader ved Per Sifvers. sige Richtig er
  Per Einers. Stamne 1 1 12 gaar og tigger møtte iche
  Rasmus Røaas 3 2 2 er død, ingen arfving vil suare bogen Udvister? - 2 22
  Sifr Bierchag. 7 3 17 har ingen bog for sin person siger inted at være skyldig, virdere end hans faders bog udviser huortil hand sig ???
  Sifr Eggen 13 2 4 er en fattig husmand møtte iche
  Sifr Halland 4 2 2 fragaar i høyeste maade at være noget skyld
  Tron Ols. Kosberg 4 1 14 fragaar lauges gield, og paa hang?? Renskab Eftter bogen har tilgode - 3 8

  Suend Rasmus. satte udi Rette at de samtl.
  bør bet. huor som hand er anført til som Richtig er i sig self uden
  nogen videre ophold, ????? almuen som møtte og fra gich denne paategnede
  gield ??? de derfra motte forskaanis, og de som den gield som ofverskrefen børder
  her i Rennebo til Debet anført Er noget temmel. gl. ??? den til
  betaling er paaderfven? huorfor de fleste ere døde i armod og endel for
  samme aarsag entviged dette gield, saa dette kraf derofr kommer de
  fordrende til skade, den anden sort som enten iche møtte, eller
  ingen bøger hafde, eller de som fordringen Disputerit ???
  til Richtid af regning med det Indsetske Verches Direktør, eftterdi
  det er den første gang de for denne rett til betalingens
  Erleggelse har varit indkaldet, saa som fuldmechtigen sig paa
  beraabte ofttere varit giort, den 3de sort neml. Ellef Mesloe som
  ??? anført og tilstaar Richtig at være skyldig 5 - 10, Lars Buens 1 - 8,
  Peder Gunis - 2 20, bør denne deris vedgaaende gield at
  betale til Christen Brun 14 dage efter denne doms forkyndelse
  eller det ved Nam og Vurdering Udsøges1
 • Tingbok nr 1 slutter i 1694

Kildehenvisninger

 1. [S607] Orkdal Tingbok nr 1 1688 - 1694.