Mikkel Svendson1,2

f. 12 november 1713, d. 1760

Familie: Mali Knutsdatter Stavne f. 1716, d. 1763

 • Den 16 juni 1760 ble det holdt skifte på Stafne, Rennebu, hos Mali Knutsdatter Stavne etter hennes ektemann Mikkel Svendson imellom igjenlevende enke og deres barn, Svend Mikkelson, Tron Mikkelsen Jerpstad, Knut Mikkelson, Anne Mikkelsdatter Stavne, Randi Mikkelsdatter og Gjertrud Mikkelsdatter. Enkens laugverge var Hans Bull. Formyndere for de umyndige barn var Peder Ingebrigtson Skamfer, Siver Knudsen Broeholt, Erik Larsson Mærk, Torger Fredrikson Hårstad, Gunder Olson Bakk og Arnt Pederson Såggåstad. Andre som er nevnt i skiftet er Sjur Svendson, Guri Svendsdatter, Marit Svendsdatter, Marit Svendsdatter, Gjertrud Svendsdatter, Randi Svendsdatter Bjerkaker, Siver Tronsen, Ingri Svendsdatter, Erich Pedersen og Anne Larsdatter. Se gården Stafne for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  side 198 b
  1760.16.juni
  Stavne
  Mikkel Svendsen,avdød
  Mali Knutsdatter Stavne 1716- ,verge Hans Bull.
  Arvinger:
  Svend 17 år
  Trond 6 år
  Knut 2 år
  Anne 20 år
  Randi 14 år
  Gjertrud 12 år
  Verger:
  Fastermand Peder Ingebrigtsen Skamfer
  Farens søskendebarn Sven Knutsen Bruholdt
  Morens næst søskendebarn Erik Lauritzen Merk
  Fastermand Torgeir Fedriksen Hårstad
  Granden Gunder Olsen Stavne
  Morens svoger Aren Pedersen Grøtte

  3Aa06 Folio 198b

  Anno 1760 Mandagen den 16de Junij, Blev efter
  ...
  Holden een rigtig Registering og Vurdering till paafølgende Skifte og deeling
  paa gaarden Stafne udi Renneboe tinglaug, hos den ærlige og gudfrygtige
  Danneqvinde Malij Knudsdotter, efter hendes avdøede mand den ærlige og
  meget velagte nu Salige Dannemand Michel Svendsen som boede og døede paa
  gaarden Stafne til rigtighed i mellem hans forbenævnte efterladte Enke, paa
  Den eene og Den Salig mands med hende udi ægteskab tillsammen avlede
  6 Levende børn 3 Sønner og 3 døttre, navnlig Svend Michelsen gamell
  17 aar Tron Michelsen gamell 6 aar Knud Michelsen gamell 2 aar, Anne
  Michelsdotter gamell 20 aar u-gift Randi Michelsdotter gamel 14 aar
  og Giertrud Michelsdotter gamell 12 aar paa den anden side.
  Till Laugværge for Enken var overværende høyædle og Velbaarne Hr.
  Major Hans Bull; og som vurderingsmænd var av Kongelig Mayts. foget
  over Ørche og Guldals fogderie Seigr. Christopher Ruus opnævnt de tvende
  ærlige og Velforstandige Dannemænd navnlig Lensmanden Erich Laurits-
  sen Merch og Gunder Olsen Stafne som begge ...
  ...
  Folio 199b
  ...
  Udi hovedbøllet gaarden Stafne
  var sterfboet tillhørende med
  Land skyld 1 Spand, men bøell
  og herlighed over 1 Spand 1 ???laug
  følgelig et udi skifteretten
  fremlagde skiøde, dateret 18de
  May 1740 allt følgelig bemelte
  skiødes indhold som Læst blev
  og lyder som følger:

  1740 Kiendes vi og under-
  skrefne navnlig ieg Siver
  Svendsen Sauestad, og jeg Jens Jonssen
  Røaassen paa min huustrue Guru
  SvendsDotter vegne og jeg Marithe
  Svendsdotter Enke, boende paa gaarden
  Røaassen og jeg Erich Pedersen Scham-
  dersetter og jeg Torgier Friderichsen
  Horstad paa min huustrue Marithe
  Svendsdotter vegne og jeg Siur
  Tronsen Uff paa min huustrue Gier-
  trud Svendsdotter vegne og jeg Peder
  Ingebregtsen Schamfer paa min hustrue
  Randi Svendsdotters vegne og hermed
  for alle vitterligt gjør at vi med
  Guds villie og velberaad hue haver solgt
  skiødet og avhendet liige som vi her
  med kræftelig? selger skiøder og av
  hender fra oss og vores arvinger till
  vores kiære broder og svoger den
  ærlige og meget vellagte Dannemand
  Michell Svendsen Stafne hans huustrue,
  børn og arvinger, vores ??? og ved
  Det holdte skifte paa gaarden Stafne
  den 11te November 1735 oss arvelig
  tillfalden jorde gods udi gaarden
  Stafne der skyld med bøxell og herlig
  hed et spand med over bøxell over
  12 Marklaug Meldals Pastorat, ???
  ??? hvor udi benævnte vores bro-
  ders huustrue den ærlige og gudfrygtige
  Danneqvinde Mali KnudsDotter paa
  skiftet efter hendes avgangen fadr
  moder Anne Larsdotter den 12 Septbr.
  aaret 1735 arveligen tillfalden
  det halve spand og det andet halve
  spand udi bemelte førstomrørte?
  skifte ass saaleedes udlagt Nemlig
  till mig Siver Sovestad 18 rdr og till
  mig Jens Jonssen Røeaas hens
  hustrue Guru Svendsdotter 9 rdr,
  og till mig Marithe Røeaassen 9 rdr,
  og till mig Erich Schamfersetter ???
  hustrue Ingri Svendsdotter vegne 9 rdr
  og till mig Torgier Horstad paa min hustrue
  Marithe Svendsdotters vegne 4 rdr
  og till mig Siur Tronsen ??? hustrue
  Giertrud Svendsdotter
  4 rdr og till mig
  Peder Schamfer paa min hustrue Randi
  Svendsdotters vegne 3 rdr som med
  de vores broder og svoger ???,
  benævvnte Michell Svendsen selv arve
  lig tilfalden 9 rdr giør det bemelte
  halve spand var vurderet for
  nemlig 65 rigsdaler, siger sexti og fem rigs-
  daller Courant hvilke benævnte
  Summer og Saaledes som foreskrevet
  staaer av tit bemelte ærlige og vel
  agte Dannemand Michell Svendsen
  efter ud lægs ordene tilhen ???
  oss rigtig er bleven betalt mindste
  skilling med meste saa vi takker
  hannem for god og reedelig betaling
  i alle maader, ti bør benevnte
  gaard Stafne der er tilsammen et
  Spand ??? med over bøxell ???
  12 Mklaug beligende udi Ørchedals
  fogderie og Renneboe tinglaug med
  alle ??? tilligende herlighed at
  være sig av ager og Eng, skog og
  ...
  Folio 200b
  ...
  Endelig avgav Enken at hun havde till
  goede for reede Laante penger efter
  følgende:
  hos Den Velagte Dannemand
  Erich Gundersen Wold till hans gaards
  kiøb forstrækt ...... 80 rdr
  Till avgangen Siver Uff at indkiøbe
  hans paaboende gaard Laandt og for
  strækt Contant ...... 80 rdr
  hos avgangen Ellef Stafne till under
  hand hans paaboende gaard for
  Contant ............. 30 rdr
  hos den velagte Dannemand Ole Knud
  sen Kaasberg till kommen sterfboet
  for reede Laante penge Resterer
  paa gaardens kiøb ... 20 rdr  Folio 202
  ...
  Till formyndere for de umyndige børn
  blev beskikket de efter loven næst føde væder
  hæftige værger namlig for Svend Michelsen
  Folio 202b
  hans fasters mand den ærlige og Velagte Dannemand Peder Ingebregtsen Schamfer, for
  Tron Michelsen hans salig faders sødskendebarn den ærlige og velagte Dannemand Siver
  Knudsen Broeholt, for Knud Michelsen hans moders næst sødskendebarn den ærlige og
  velforstandige dannemand Lensmanden Erich Lauritzsen Merch, for Anne Michels-
  Datter hendes fasters mand den ærlige og velagte dannemand Torgier Friderich-
  sen Horstad, for Randi MichelsDotter granden? den ærlige og velagte danne-
  mand Gunder Olsen Stafne, og for Giertrud Michelsdotter hendes moders svoger
  den ærlige og velforstandige Dannemand Aren Pedersen Grøtte; ti ...
  ...3

2a Body (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Mikkel Svendson.
  Married Mali Knutsdtr. Stavne. See Nørgard Stamnan.1

8 Diskusjoner, forum og research

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 399.
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 464.
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 198b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 171 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/185
 5. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 505b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 6. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 7. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 177b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 229b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/243
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 543 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 164 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 11. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 463.
 12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 507 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1